donderdag 15 februari 2024

Doen wat moet én kan: nu aan de slag met noodzakelijk natuurherstel, met natuurdoelanalyses als fundament

De Ecologische Autoriteit beoordeelt of volledige informatie wordt gebruikt voor besluitvorming over beschermde natuur, met inbegrip van natuurdoelanalyses (NDA's) die laten zien of huidige maatregelen voldoende zijn voor natuurherstel in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. De Ecologische Autoriteit heeft al 130 van de 701 NDA's beoordeeld en op basis van veldbezoeken en gesprekken met diverse betrokkenen adviseert ze nu breder over wat nodig is om de natuurdoelen te halen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | publicatielijst Natuurdoelanalyses en Ecologische Autoriteit

Geen opmerkingen: