donderdag 24 november 2022

Raamwerk biodiversiteit: indicatoren voor biodiversiteitsherstel bij de waterschappen

Foto cover Raamwerk biodiversiteit : indicatoren voor biodiversiteitsherstel bij de waterschappenDit raamwerk geeft een overzicht van indicatoren waarmee toestand en trend van biodiversiteit en de inzet voor het herstel van de biodiversiteit in beeld kunnen worden gebracht. Meer lezen? | details | volledige tekst

vrijdag 18 november 2022

Analyse Waterbeschikbaarheid Noord Nederland

Foto cover Analyse Waterbeschikbaarheid Noord NederlandNaar aanleiding van de droge zomers van 2018, 2019 en 2020 is in dit rapport onderzocht wat de waterstromen zijn die door het gebied van de WON partners (beheergebied van het Wetterskip Frysl├ón, Waterschap Hunze en Aa’s en Waterschap Noorderzijlvest) lopen en hoe dit water ingezet wordt voor de fysieke leefomgeving en voor menselijk gebruik. Hiermee is een zo feitelijk mogelijk overzicht gegeven van de zoetwaterbeschikbaarheid en van het zoetwatergebruik in de regio. Ook is een literatuurstudie gedaan. Meer lezen? | details | volledige tekst.

Recentelijk zijn meer publicaties van Waterketen Onderzoek Noord (WON) ingevoerd. Bovengenoemde is daar een van. Bekijk hier de complete lijst met WON publicaties.

donderdag 10 november 2022

Dijkversterking Koehool-Lauwersmeer: tussentijds toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Foto uitsnede cover Dijkversterking Koehool-Lauwersmeer: tussentijds toetsingsadvies over het milieueffectrapportIn het rapport MER deel 1 zijn varianten voor het versterken van de Waddenzeedijk en de milieugevolgen ervan met elkaar vergeleken. Op grond daarvan is een voorkeursalternatief gekozen. Het voorkeursalternatief en zijn effecten zullen in het vervolgonderzoek in meer detail worden uitgewerkt en in een MER deel 2 beschreven. In dit advies spreekt de Commissie voor de milieueffectrapportage zich uit over de juistheid en de volledigheid van het MER deel 1. Ook doet ze aanbevelingen voor het vervolgonderzoek. Meer lezen? | details | volledige tekst | meer publicaties over Waddenzeedijk Koehool-Lauwersmeer

maandag 3 oktober 2022

Analyse van bouwstenen en adaptatiepaden voor aanpassen aan zeespiegelstijging in Nederland

Illustratie cover Analyse van bouwstenen en adaptatiepaden voor aanpassen aan zeespiegelstijging in NederlandIn deze studie is meer kennis vergaart over mogelijke maatregelen voor aanpassen aan zeespiegelstijging. De focus ligt op op waterveiligheid en in het bijzonder het versterken/ophogen van dijken, het afvoeren van het rivierwater, sedimentmaatregelen en de verandering van het overstromingsrisico bij alleen onderhouden van de huidige dijken en keringen. Meer lezen? | details | volledige tekst | nieuwsitem Deltares | artikel NRC

vrijdag 30 september 2022

Samen sturen op natuur in de grote wateren: natuurwinst als gezamenlijke opgave

Afbeelding cover Samen sturen op natuur in de grote wateren: natuurwinst als gezamenlijke opgaveWat is de beste aanpak? Welke inzichten helpen bestuurders en beleidsmakers om tot een effectieve aanpak te komen? En waar vindt sturen op natuur eigenlijk plaats? Sturen van natuur gebeurt in beleid. In gebieden. En in projecten. Voor die 3 thema’s wordt inspiratie voor een effectieve aanpak geboden. Het Inspiratieboek 'Samen sturen op natuur' bundelt een aantal van de belangrijkste inzichten uit de governance-aanpak van het programma Life Ip Deltanatuur. Meer lezen? | details | volledige tekst | nieuwsitem Life Ip Deltanatuur | Publicatielijst Life Ip Deltanatuur

donderdag 22 september 2022

Deltaprogramma 2023

Illustratie cover Deltaprogramma 2023 in hoofdlijnenWaar staat het Deltaprogramma nu? Zijn de doelen haalbaar? Wat vraagt aandacht? De brochure biedt een snelle blik op de hoofdlijnen van de voortgang. Tevens is het volledige Deltaprogramma in te zien (via PDF of website). Meer lezen? | details | volledige tekst | achtergronddocumenten | nieuwsbericht Waterforum

dinsdag 20 september 2022

Klimaatmonitor waterschappen: verslagjaar 2021

Foto cover Klimaatmonitor waterschappen: verslagjaar 2021De Klimaatmonitor Waterschappen verslagjaar 2021 onderzoekt de voortgang van de ambities van de waterschappen voor klimaat en duurzaamheid, zowel binnen het individuele waterschap als van de gehele waterschapssector. Daarnaast is de monitor ook een goed instrument voor de individuele waterschappen om te sturen op beleid en projecten op het gebied van CO2-reductie, energiebesparing en duurzame energie. Meer lezen? | details | volledige tekst