dinsdag 30 mei 2023

Toekomstige narratieven rondom waterveiligheid

Naast ons voorbereiden op een veranderend klimaat en een stijgende zeespiegel zijn er ruimtelijke en sociale uitdagingen zoals de energietransitie, woningbouwopgave en toenemende ongelijkheid. Dit heeft gevolgen voor de ruimtelijk inrichting van Nederland in de komende eeuw, in het bijzonder voor het vraagstuk van waterveiligheid. Verkenning hoe toekomstige waterveiligheidslandschappen er uit zouden kunnen zien. Meer lezen? | details | volledige tekst.

donderdag 25 mei 2023

Afgraven bij inrichting Ecologische Verbindingszones (EVZ’s) : Advies over nut en noodzaak

In afstemming met het waterschap zijn de na te streven vegetaties voor EVZ’s vastgesteld. Op basis van literatuuronderzoek, analyse van bodemonderzoeken en een brainstormsessie zijn de abiotische uitgangspunten vastgelegd voor deze vegetatie streefbeelden. Eveneens is globaal beschreven waar deze vegetaties te verwachten zijn op basis van de bodemopbouw in het beheergebied van het waterschap. Middels een bureaustudie is een beschrijving en onderbouwing gegeven van het doel voor het verschralen, uitmijnen en afgraven van EVZ’s. Deze gezamenlijke bevindingen zijn uitgewerkt in een indicatief afwegingskader voor de te hanteren werkwijze bij de toekomstige aanleg van EVZ’s. Meer lezen? | details | volledige tekst.

dinsdag 16 mei 2023

'Goed water goed geregeld' : briefadvies

In 2027 moet Nederland voldoen aan de eisen van de KRW. Welk overheidsbeleid is nodig om de KRW-doelen zo snel als mogelijk te realiseren en om de behaalde doelen vervolgens te bestendigen. Briefadvies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Meer lezen? | details | volledige tekst | nieuwsbericht Rli

dinsdag 9 mei 2023

KRW-visstandonderzoek Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2022

Vanuit de verplichting van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is in 2022 in zes waterlichamen en één achterliggend gebied in het beheergebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) een visstandonderzoek uitgevoerd. Meer lezen? | details | volledige tekst

woensdag 12 april 2023

Update D-HYDRO model dijkring 48

In 2020 is door Deltares een D-HYDRO model voor dijkring 48 opgeleverd aan waterschap Rijn en IJssel (WRIJ). Het waterschap heeft in mei 2021 opdracht gegeven het model te updaten. Het gaat hierbij om de uitbreiding van het model met het Duitse deel van de Rijn vanaf Wesel, en aanpassingen van dijkhoogtes (met name in Duitsland) met informatie uit het SOBEK-3 GRADE model. Dit rapport beschrijft de aanpassingen en de resultaten van de uitgevoerde verificatieberekeningen. Meer lezen? | details | volledige tekst | rapport uit 2020

woensdag 29 maart 2023

Eindrapportage Keuzepalet Afvalwater Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen hebben door hun omvang vaak een grote impact op het totale afvalwaterstelsel en bieden door hun ruimte soms juist ook mogelijkheden om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en technologieën. Er is dus alle aanleiding het afvalwaterbeheer op bedrijventerreinen en met name de toekomstige ontwikkelingen nader te beschouwen. In deze rapportage wordt verslag gedaan van de uitgevoerde verkenning. Meer lezen? | details | volledige tekst

woensdag 15 maart 2023

Trends en toestand ecologische, fysische en chemische parameters Aa en Maas: effecten van inrichting en beheer & onderhoud

In deze studie worden trends berekend voor ecologische en fysische-chemische parameters gebaseerd op gegevens van waterschap Aa en Maas voor de periode 1990-2020. Trends worden zowel op parameter-niveau alsook op KRW deel-maatlat niveau bepaald, en op EKR-scores voor de afzonderlijke onderdelen van de KRW-beoordeling. Meer lezen? | details | volledige tekst