woensdag 22 februari 2023

70 jaar watersnoodramp: de lessen en de toekomst

Deltares heeft een interactieve tool gemaakt waarin vijf experts terugkijken óp en vooruitkijken náár de watersnoodramp. Zij delen hun lessen, maar ook wat er nodig is om ons land veilig te houden tegen bijvoorbeeld klimaatverandering. Meer lezen? | details | volledige tekst | nieuwsbericht Groene agenda.

maandag 20 februari 2023

Overstromingsgevaar en de woningbouwopgave: ruimtelijke zonering?

Om water- en bodemeigenschappen bij ruimtelijke planvorming sturend te maken is het nodig om o.a. rekening te houden met het overstromingsgevaar. In dit artikel worden geactualiseerde kaarten van het totale lokaal schadegevaar (LSG) en het lokaal verdrinkingsgevaar (LVG) gepresenteerd en wordt een ruimtelijke zonering geopperd als hulpmiddel voor locatiekeuze en/of het vaststellen van bouwvereisten. Meer lezen? | details | volledige tekst | de overzichtskaarten.

donderdag 16 februari 2023

Nederlanders over de toekomst van het water

Als onderdeel van de voorbereiding op de publiciteitscampagne rondom de waterschapsverkiezingen is onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de thema's die Nederlanders belangrijk vinden. Het bevat: een onderzoeksrapport, een verdiepend onderzoeksrapport en de infographic 'Nederlanders over de toekomst van water'. Meer lezen? | details | volledige tekst.

woensdag 8 februari 2023

De pandemie, de 'antropauze' en onze wateren: wat kunnen we ervan leren?

De coronapandemie gaf wetenschappers een uniek inkijkje in de gevolgen van tijdelijk minder of andere menselijke activiteit. Een internationaal team onderzoekers keek naar de lessen van deze 'antropauze' voor waterbeheerders. De Europese Commissie heeft nu hun conclusies gepubliceerd. Meer lezen? | details | artikel Nature Today | het wetenschappelijke artikel in Water Research

maandag 6 februari 2023

Vergeet nooit het water

Ook in het werkgebied van Hollandse Delta heeft de Watersnoodramp van 1953 diepe sporen achtergelaten. Het water maakte veel slachtoffers onder mens en dier. En elk jaar neemt het aantal mensen dat de Ramp kan navertellen af. Hollandse Delta vindt het belangrijk dat hun verhalen voortleven. Daarom heeft het waterschap enkele verhalen van overlevenden gebundeld. Meer lezen? | details | volledige tekst.

donderdag 2 februari 2023

Varianten toepassing dood hout in stromende wateren

Foto cover Varianten toepassing dood hout in stromende waterenHet inbrengen van dood hout (ook wel beekhout of rivierhout) is inmiddels een vrij gangbare maatregel bij inrichtingsprojecten. Het blijkt echter niet geheel duidelijk hoe deze maatregel in de praktijk uitgevoerd moet worden en op welke manier de maatregel het meeste oplevert voor de ecologie. In dit rapport worden een aantal standaard-varianten ontwikkeld. Meer lezen? | details | volledige tekst.

woensdag 1 februari 2023

Een watersysteemanalyse - wat leren we van het hoogwater van juli 2021?

Watercrisis 2021 Meerssen Limburg gezien vanuit de lucht. Bron: www.waterschaplimburg.nlOngeveer 30% van de gevallen neerslag is door de beken afgevoerd naar de Maas. De rest is vastgehouden in onder andere de bodem. Het is belangrijk om de bestaande sponswerking van de bodem te behouden en uit te breiden. De onderzochte maatregelen die genomen kunnen worden in het watersysteem hebben een waterstandsverlagend effect maar kunnen overstromingen tijdens een gebeurtenis zoals in juli 2021 niet voorkomen. Het is daarom belangrijk om ook in te zetten op gevolgbeperking in de vorm van aanpassingen in de ruimtelijke ordening, vergroten van het waterbewustzijn bij burgers en verbeterde crisisbeheersing. Meer lezen? | details | volledige tekst