donderdag 22 september 2022

Deltaprogramma 2023

Illustratie cover Deltaprogramma 2023 in hoofdlijnenWaar staat het Deltaprogramma nu? Zijn de doelen haalbaar? Wat vraagt aandacht? De brochure biedt een snelle blik op de hoofdlijnen van de voortgang. Tevens is het volledige Deltaprogramma in te zien (via PDF of website). Meer lezen? | details | volledige tekst | achtergronddocumenten | nieuwsbericht Waterforum

dinsdag 20 september 2022

Klimaatmonitor waterschappen: verslagjaar 2021

Foto cover Klimaatmonitor waterschappen: verslagjaar 2021De Klimaatmonitor Waterschappen verslagjaar 2021 onderzoekt de voortgang van de ambities van de waterschappen voor klimaat en duurzaamheid, zowel binnen het individuele waterschap als van de gehele waterschapssector. Daarnaast is de monitor ook een goed instrument voor de individuele waterschappen om te sturen op beleid en projecten op het gebied van CO2-reductie, energiebesparing en duurzame energie. Meer lezen? | details | volledige tekst

donderdag 15 september 2022

Risicogrenzen voor PFAS in oppervlaktewater

Oppervlaktewater. Foto bij Risicogrenzen voor PFAS in oppervlaktewater. Bron:stowa.nlHet RIVM heeft nieuwe risicogrenzen bepaald voor perfluoralkyl-stoffen (PFAS) in oppervlaktewater. Dit is nodig omdat de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) in 2020 een gezondheidskundige grenswaarde voor PFAS heeft bepaald. De gezondheidskundige grenswaarde werkt door in de beoordeling van de waterkwaliteit. Deze beoordeling houdt namelijk rekening met de hoeveelheid PFAS die mensen kunnen binnenkrijgen via het eten van vis. De nieuwe risicogrenzen geven aan hoeveel PFAS in het water mogen zitten zodat mensen daar hun leven lang veilig vis uit kunnen eten. Meer lezen? | details | volledige tekst

vrijdag 2 september 2022

Bodemkwaliteitskaart en lokale maximale waarden dijkversterking Hansweert

Foto cover Bodemkwaliteitskaart en lokale maximale waarden dijkversterking Hansweert (PRJ1013H) : ontwerpSinds 2017 gelden nieuwe landelijke normen voor waterveiligheid. De waterkering bij Hansweert voldoet niet aan deze nieuwe eisen. Daarom wordt hier in de komende jaren een dijkversterking uitgevoerd in het kader van het nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Meer informatie? | details | volledige tekst

woensdag 31 augustus 2022

Toekomstperspectieven voor succesvol ecologisch waterbeheer: Afscheidssymposium Piet Verdonschot

Foto cover Doctoraalverslag De relatie tussen het larve-stadium, de korrelgrootte samenstelling van de kokertjes en de korrelgrootte samenstelling en verdeling van het substraat in de beekbodem van enkele laaglandbeken levende kokerjuffers (Trichoptera)Naar aanleiding van de pensionering van prof.dr.ir. Piet Verdonschot, wordt er op 9 september een symposium georganiseerd waar terug- en vooruit gekeken wordt. Na decennia van herstel van aquatische systemen zijn er vele successen geboekt. Tegelijkertijd zijn nog lang niet alle problemen opgelost. Wat zijn de lessen van de afgelopen decennia? Hoe brengen we het waterbeheer een stap verder? Aanmelden voor dit afscheidssymposium kan nog.

Een van de eerste publicaties van Piet Verdonschot in de Hydrotheek is zijn Doctoraalverslag met de titel 'De relatie tussen het larve-stadium, de korrelgrootte samenstelling van de kokertjes en de korrelgrootte samenstelling en verdeling van het substraat in de beekbodem van enkele laaglandbeken levende kokerjuffers (Trichoptera)' uit 1978. Er zijn daarna vele publicaties van zijn onderzoeken verschenen. Meer info? | Publicatielijst Piet Verdonschot in de Hydrotheek | Publicatielijst Piet verdonschot in Narcis.

donderdag 18 augustus 2022

RWZI als waterfabriek voor een robuuste watervoorziening

Foto cover STOWA rapport 'RWZI als waterfabriek voor een robuuste watervoorziening'Voldoende zoet water voor alle gebruikers en functies is ook in Nederland een steeds grotere uitdaging. Denken in en werken aan een circulair watersysteem kan helpen om zuinig en verantwoord met het beschikbare zoetwater om te gaan en zo, antropogeen zover mogelijk, te voldoen aan de toekomstige watervraag voor alle sectoren. Steeds vaker wordt gekeken naar de inzet van gezuiverd restwater (effluent) als een deel van de oplossing om de balans tussen watervraag en wateraanbod te verbeteren. STOWA rapport. Meer lezen? | details | volledige tekst | Publicatielijst RWZI en (zoet)watervoorziening

vrijdag 12 augustus 2022

Hittestress en bewonersparticipatie: bewoners meten omgevingstemperatuur en komen met koele oplossingen

Groene daken als maatregelen in Amstelveen. Uitsnede uit Afbeelding 5. In: Hittestress en bewonersparticipatie: bewoners meten omgevingstemperatuur en komen met koele oplossingenHittestress is net als droogte en wateroverlast een belangrijke uitdaging in klimaatadaptatie. H2o artikel over hittestress onderzoek in tien wijken, resulterend in nieuwe kennis over meten, beleven en doen ten aanzien van klimaatadaptie in de wijk. Meer lezen? | details | volledige tekst | Stowa Deltafact: Droogte en hitte in de stad | Publicatielijst Hittestress | Publicatielijst Droogte en verdroging .