vrijdag 15 oktober 2021

Droogte in zandgebieden van Zuid-, Midden- en Oost-Nederland: eindrapport

Foto cover Droogte in zandgebieden van Zuid-, Midden- en Oost-Nederland. Het verhaal - analyse van droogte 2018 en
2019 en bevindingen. EindrapportIn de jaren 2018, 2019 en 2020 is er sprake geweest van droogte op de hoge zandgronden van Nederland. Onderhavig onderzoek betreft het eindrapport met een analyse van de mate van de droogte, effecten van (grond)wateronttrekkingen, ontwatering en afwatering, effecten van ingrepen vanuit het waterbeheer tijdens de droogte, de gevolgen voor natuur en landbouw, met een doorkijk naar de effectiviteit van mogelijk uit te voeren structurele maatregelen, om beter bestand te zijn tegen droogte en de negatieve effecten ervan. Meer lezen? | details | volledige tekst.

maandag 11 oktober 2021

Hoogwater 2021 : feiten en duiding

Foto cover Hoogwater 2021 : feiten en duidingIn juli 2021 zijn grote delen van Limburg getroffen door hevige regenval en overstromingen. Ook delen van Belgiƫ en Duitsland overstroomden met zeer veel schade en verlies aan mensenlevens tot gevolg. Er is een verkenning uitgevoerd om een eerste stap te maken om beschikbare informatie over deze gebeurtenis te verzamelen en analyseren. Niet alleen hydrologische en civieltechnische onderwerpen zijn beschouwd, maar ook de maatschappelijke gevolgen van overstromingen, de crisisrespons en de gezondheidseffecten. Meer lezen? | details | volledige tekst.

maandag 4 oktober 2021

Beschikbaarheid van gemeten grondwaterstanden uit het referentiemeetnet van Staatsbosbeheer

Foto cover Beschikbaarheid van gemeten grondwaterstanden uit het referentiemeetnet van StaatsbosbeheerHet referentiemeetnet van Staatsbosbeheer is een dataset van 430 standplaatsbeschrijvingen op locaties met een vegetatie die kenmerkend is voor vegetatietypen uit de landelijke typologie van Staatsbosbeheer. Op 192 van deze locaties is een peilbuis aanwezig waarvan de grondwaterstanden gekoppeld mogen worden aan de vegetatie. Op basis van beschikbare rapporten en datasets is een lijst opgesteld met NITG-codes van deze peilbuizen. Hiermee kunnen gemeten grondwaterstanden worden opgevraagd uit de landelijke grondwaterdatabase Dinoloket. Analyse van gemeten grondwaterstanden uit de landelijke database laat zien dat er nog veel ongebruikte metingen beschikbaar zijn, doordat peilbuizen na het maken van de standplaatsbeschrijvingen vaak nog jarenlang zijn waargenomen. Het aantal peilbuizen van het referentiemeetnet dat nog actief wordt waargenomen is in de afgelopen vijf jaar sterk afgenomen. Meer lezen? | details | volledige tekst.

donderdag 30 september 2021

Iedere schop in de grond klimaatbestendig: Nationaal Deltaprogramma 2022

Foto cover Iedere schop in de grond klimaatbestendig: Nationaal Deltaprogramma 2022In het Deltaprogramma staan drie deltaplannen met onderzoeken, maatregelen en voorzieningen voor de waterveiligheid, ruimtelijke adaptatie en de zoetwatervoorziening in Nederland. De programmering van de maatregelen is voor de eerste zes jaar gedetailleerd ingevuld en voor de twaalf jaar daarna indicatief, met een doorkijk naar 2050. Meer lezen? | details | volledige tekst.

maandag 27 september 2021

Kansen voor de kwabaal in Gelderland: kwaliteit leefgebieden en geschikte herstelmaatregelen

Uitsnede illustratie cover Kansen voor de kwabaal in Gelderland: kwaliteit leefgebieden en geschikte herstelmaatregelenDe kwabaal is een bijzondere vissoort, het is de enige kabeljauwachtige die voorkomt in zoetwater. Dit RAVON rapport gaat over de toestand van de kwabaalpopulatie, waarom het zo slecht gaat met de soort en wat er voor nodig is om de populatie te herstellen. Meer lezen? | details | volledige tekst.

woensdag 22 september 2021

Klimaatmonitor waterschappen : verslagjaar 2020

Foto cover Klimaatmonitor waterschappen: verslagjaar 2020De Klimaatmonitor onderzoekt de voortgang van de ambities van de waterschappen voor klimaat en duurzaamheid, zowel binnen het individuele waterschap als van de gehele waterschapssector. Daarnaast is de monitor ook een goed instrument voor de individuele waterschappen om te sturen op beleid en projecten op het gebied van CO2-reductie, energiebesparing en duurzame energie. Meer lezen? | details | volledige tekst.

donderdag 16 september 2021

Nederland later II - thema klimaatadaptatie

Foto cover Nederland later II - thema klimaatadaptatieDoel van de studie is om de ernst en urgentie van klimaatverandering, de mogelijke aanpassingsmogelijkheden en de effectiviteit, betaalbaarheid en haalbaarheid daarvan op een rij te zetten voor: • Het landelijke gebied, opgesplitst naar hoog- en laag Nederland en met aandacht voor droogte en watertekorten i.r.t. verdroging, verzilting en bodemdaling. • Het stedelijke gebied met aandacht voor droogte, hittestress en wateroverlast • Het rivierengebied specifiek voor transport over water • Waterveiligheid landelijk. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst