woensdag 1 februari 2023

Een watersysteemanalyse - wat leren we van het hoogwater van juli 2021?

Watercrisis 2021 Meerssen Limburg gezien vanuit de lucht. Bron: www.waterschaplimburg.nlOngeveer 30% van de gevallen neerslag is door de beken afgevoerd naar de Maas. De rest is vastgehouden in onder andere de bodem. Het is belangrijk om de bestaande sponswerking van de bodem te behouden en uit te breiden. De onderzochte maatregelen die genomen kunnen worden in het watersysteem hebben een waterstandsverlagend effect maar kunnen overstromingen tijdens een gebeurtenis zoals in juli 2021 niet voorkomen. Het is daarom belangrijk om ook in te zetten op gevolgbeperking in de vorm van aanpassingen in de ruimtelijke ordening, vergroten van het waterbewustzijn bij burgers en verbeterde crisisbeheersing. Meer lezen? | details | volledige tekst

donderdag 26 januari 2023

Historische wateratlas NL : de drijvende kracht van Nederland

Historische waterkaart uit Historische wateratlas NL. Bron: wbooks.comDe Historische wateratlas NL brengt onze eeuwenlange worsteling met nat en droog op overzichtelijke wijze in kaart. Daarmee schept de wateratlas de nodige helderheid over de hoofdlijnen van het verhaal van Nederland Waterland. Het land waar het water vriend en vijand tegelijk is en voor van alles en nog wat kan worden ingezet: energie, transport, landverdediging en nog heel veel meer. Meer lezen? | details (alleen op papier, te leen) | een podcast aflevering van de auteurs over de Historische wateratlas NL | online inkijkexemplaar bij uitgever

maandag 16 januari 2023

Voorkomen kan niet, voorbereiden wel: allemaal aan de slag. Eindadvies Beleidstafel wateroverlast en hoogwater

afbeelding Eindadvies Beleidstafel wateroverlast en hoogwater: publiekssamenvattingVanaf 2000 zijn we steeds beter voorbereid op de gevolgen van extreme neerslag. De omvang van het buienfront en de intensiteit van de neerslag in Limburg heeft ons echter wél verrast. Met de Beleidstafel wateroverlast en hoogwater hebben we onderzocht welke lessen we kunnen trekken uit deze gebeurtenis. Helemaal voorkomen van schade en impact van uitzonderlijke extreme neerslag kunnen we niet, maar we kunnen ons wel beter voorbereiden. Meer lezen? | details | volledige tekst Rapport en Publiekssamenvatting | publicaties Beleidstafel wateroverlast en hoogwater

woensdag 11 januari 2023

De productie van vluchtige vetzuren uit actief slib

Foto cover Productie van vluchtige vetzuren uit actief slib en bermgrassapHet slib van afvalwaterzuiveringsinstallaties wordt nu grotendeels afgevoerd naar verbrandingsovens. Een nieuw ontwikkeld alternatief is een conversie van actief slib naar vluchtige vetzuren die gebruikt kunnen worden voor diverse toepassingen, zoals de productie van middellange vetzuren en bioplastics. Meer lezen? | details | volledige tekst | onderliggend rapport

dinsdag 10 januari 2023

Hydrotheek in 2022 in vogelvlucht

Het jaar 2023 is warm begonnen. We nemen nog een kort moment om terug te blikken naar vorig jaar. In dit bericht beschrijven we de Hydrotheek in 2022 in vogelvlucht.

Met 35,677 pageviews is de Hydrotheek in 2022 goed bezocht. In 2022 zijn 1844 nieuwe titels aan de Hydrotheek toegevoegd. Op 2 na zijn al deze titels digitaal, online beschikbaar.

De top 7 van de meest bekeken waterjuweeltjes in 2022 ziet er als volgt uit:
  1. Graverij door dieren in waterkeringen: een kwantitatieve analyse en overzicht huidige kennis
  2. Integraal ruimtelijk perspectief 2021-2040: gezond leven in een stedelijke regio voor iedereen
  3. Wat als 'de waterbom' elders in Nederland was gevallen? Hackathon Deltares, november 2021
  4. Klimaatpositieve waterzuivering van de toekomst
  5. RWZI als waterfabriek voor een robuuste watervoorziening
  6. Blauwalgen duurzaam verdwenen na watersysteemherstel in de Groote Melanen
  7. Essays over ecologisch gezonde watersystemen
Nieuwsgierig naar de 2 titels die NIET digitaal, online zijn? Dat zijn Visatlas van Nederland en De grote en vreeselike vloed: de Sint-Elisabethsvloed 1421-2021.

Tot slot, bijblijven via de diverse kanalen wordt op het meetmoment 1-1-2023 gedaan door: Rest me te zeggen dat we er in 2023 met de Hydrotheek weer een goed jaar van gaan maken!

maandag 9 januari 2023

Uitwerking ecosysteemaanpak beheersen rivierkreeften Molenpolder

Foto voorkant: Geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft (P. Lemmers). Rapport Uitwerking ecosysteemaanpak beheersen rivierkreeften MolenpolderVersterking van de robuustheid en veerkracht van aquatische ecosystemen is een veelbelovende, kosteneffectieve strategie is om de populatiedichtheid van rivierkreeften op een lage dichtheid te beheersen. Tot op heden ontbreekt een precieze uitwerking van een dergelijke ecosysteemaanpak. Onderhavig project neemt eerst een theoretische stap door te beschrijven wat die veerkracht en robuustheid inhoudt. Meer lezen? | details | volledige tekst

zondag 18 december 2022

Essays over ecologisch gezonde watersystemen

Essays over ecologisch gezonde watersystemen. Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. Foto: Tineke DijkstraWat is er nu en na 2027 nodig om naar een goed en gezond watersysteem toe te groeien? Dit is een van de drie adviesvragen voor het advies over de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) heeft een drietal auteurs gevraagd hierover een essay te schrijven. Meer lezen? | de essays | nieuwsbericht RLi