donderdag 9 mei 2024

Effect bevergraverij op faalmechanismen dijken

Door Waterschap Rivierenland worden diverse beheer- en herstelmaatregelen toegepast om schade te beperken. Met name graverij van bevers is lastig te beheersen, mede doordat de bever een beschermde diersoort is en de toegang tot diens hol doorgaans onder water ligt, waardoor deze slecht te detecteren is. Gevraagd is om het aanvullend risico (effect) van bevergraverij op de faalmechanismen van de dijken te bepalen. Klik op | details | volledige tekst

dinsdag 7 mei 2024

Onderzoek voortgang klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving

Dit onderzoek geeft inzicht in de huidige stand van zaken omtrent de uitvoering van klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving op lokaal niveau. Ook bevat het adviezen om de doelen op nationaal niveau meer SMART te maken en gemeenten (en andere relevante partijen) gerichter te kunnen ondersteunen met handelingsperspectieven. Klik op | details | volledige tekst

maandag 6 mei 2024

Water en Bodem Sturend in Gelderland : provinciaal handelingsperspectief

Nu de negatieve gevolgen van ons gebruik van het natuurlijk systeem en de weersextremen toenemen, ervaren we steeds meer dat de inrichting van Gelderland sterk verbonden is met het water en de bodem. De grenzen van maakbaarheid en draagkracht zijn bereikt en soms al overschreden. Kiezen voor een andere koers is een noodzaak: water en bodem moet als sturend principe centraal op de agenda van ruimtelijke ordening en inrichting staan. Klik op | details | volledige tekst | Opname GOO special Water en Bodem Sturend (Gelders Ondergrond Overleg)

maandag 29 april 2024

Suspect en non-target screening; wat is het verschil?

Er zijn verschillende methoden om de chemische waterkwaliteit te bepalen. In dit artikel wordt het verschil tussen doelstofanalyses, suspect screening en non-target screening toegelicht. Dit zijn methoden in de analytische chemie om bekende en/of onbekende stoffen in water te meten. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

donderdag 25 april 2024

Deltascenario's 2024, zicht op water in Nederland

Vier scenario's laten zien waarmee in het waterbeleid en ruimtelijk beleid rekening gehouden moet worden tot het eind van deze eeuw. Voor alle vier de scenario's geldt dat de wateropgaven flink groter worden: de zoetwatertekorten in de zomer nemen toe, er ontstaat meer wateroverlast door regenbuien en de gevolgen van overstromingen worden groter. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | nieuwsbericht Deltares

maandag 22 april 2024

Tussenrapportage waterwerk: 2022-2023

Het doel van het project "Waterwerk" is het verkrijgen van inzicht in diverse irrigatiemethoden die mogelijke voordelen kunnen bieden ten opzichte van de gangbare haspelirrigatie. Waterbesparing staat hierbij centraal, maar er wordt tevens een integrale analyse uitgevoerd van de kwaliteit van zowel de bodem als het gewas. In dit rapport worden de inzichten gedeeld die zijn verkregen na twee jaar in het project "Waterwerk", met betrekking tot de volgende irrigatiemethoden: Bovengrondse druppelirrigatie; Diepdruppelirrigatie; Haspelberegening en Peilgestuurde drainage. Deze vier irrigatiemethoden worden vergeleken met een referentievak in het perceel waar niet wordt geïrrigeerd. Meer lezen? | details | volledige tekst | projectinfo LBI.

dinsdag 16 april 2024

Onzekerheden en de effecten op het functioneren van slimme sturing

Realtime-control (sturing) kan afvalwatersystemen beter doen functioneren. Bijvoorbeeld met minder overstortingsvolume tot gevolg. Voorafgaand aan de investering is beoordeling van het te verwachten sturingsrendement zinvol. Job van de Werf ontwikkelde in zijn promotieonderzoek een verbeterde beoordelingsmethode voor analyse van het sturingsrendement. Meer lezen? Klik op | details | samenvatting promotieonderzoek | volledige proefschrift