vrijdag 13 december 2013

Watersysteemrapportage De Deelen 2000-2012

Cover foto Watersysteemrapportage De Deelen 2000-2012: evaluatie van herstelmaatregelen t.b.v. de
oppervlaktewaterkwaliteitWetterskip Fryslân streeft naar een betere waterkwaliteit in De Deelen, voortkomend uit doelstellingen vanuit de KRW. Daarnaast is de waterkwaliteit ook van belang voor het behalen van natuurdoelen, onder andere in het kader van Natura 2000 (Vogelrichtlijn); deze hangen in veel gevallen samen met de aanwezigheid van verlandingsvegetaties. In verschillende perioden (vanaf 1992 tot en met 2012) zijn er verschillende maatregelen uitgevoerd ter verbetering van de waterkwaliteit om een meer natuurlijk functionerend hydrologisch en ecologisch systeem te verkrijgen. In deze rapportage is voor De Deelen een overzicht gemaakt van de waterkwaliteitsontwikkeling in de periode 2000-2012 en van de uitgevoerde maatregelen en experimenten ter verbetering van de waterkwaliteit. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: