maandag 30 september 2013

Bedreigt winning van schaliegas kwaliteit van oppervlaktewater?

Sinds de winning van schaliegas in Nederland ter sprake is gekomen, heeft dit tot veel discussie geleid. Eén van de redenen hiervoor is dat er mogelijk negatieve effecten op het grond-­ en oppervlaktewater optreden. In dit H2O artikel beschrijven de auteurs hoe schaliegaswinning de kwaliteit van het oppervlaktewater kan beïnvloeden en tot welke problemen dit kan leiden voor aquatische organismen. Het geproduceerde afvalwater en het waterverbruik zijn de belangrijkste aandachtspunten, omdat deze kunnen leiden tot verzilting, vergiftiging en verdroging. Meer lezen? Klik op | details | uitgebreide versie van dit artikel.

Geen opmerkingen: