woensdag 22 februari 2012

Effect gemotoriseerde recreatievaart op waterplanten

Met enige regelmaat worden er ideeën geopperd om min of meer in onbruik geraakte vaarten en kanalen voor de recreatievaart geschikt te maken. Daarbij komt de vraag aan de orde wat hiervan de gevolgen zijn voor de natuur in en langs die watergangen. Vooral de achteruitgang van de waterplanten en de daarmee samenhangende fauna, wordt vaak gevreesd. Is dat terecht? Zijn de KRW-doelen bij toenemende scheepvaart nog wel haalbaar? Deze notitie geeft een overzicht van de beschikbare literatuur over het effect van recreatievaart op waterplanten. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: