donderdag 4 augustus 2011

Alternatieve zoetwatervoorziening voor de landbouw in Deltagebied

Alternatieve zoetwatervoorziening voor de landbouw in Noordwest-Brabant en Tholen-St. Philipsland: effecten op de land en tuinbouw. Figuur 1.2 Ligging van de onderzoeksgebiedenLandbouw in gebieden van Brabant en Zeeland hebben direct te maken met minder opbrengsten door de verzilting Volkerak-Zoommeer. Gezocht is naar alternatieven voor zoetwatervoorziening in het Deltagebied. Verschillende scenario’s van wateraanvoer zijn doorberekend. Met daaraan gekoppeld de verwachte gewasopbrengsten. Voor Noordwest-Brabant zijn dat de intensievere teelten opengrondsgroenten, fruitteelt, boomkwekerij, bloembollen en akkerbouwmatige groenten. Bij een reductie van 70% van de zoutlast bij de Volkarak-sluizen is er voor de directe land- en tuinbouwsector een jaarlijks nadeel van gemiddeld 5,5 mln. euro ten opzichte van het huidige peil. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: