maandag 13 december 2010

Ouderkerkerplas: systeemanalyse en onderzoek flexibel peil

De Ouderkerkerplas voldoet niet aan de doelstellingen voor de kaderrichtlijn water. Bloei van blauwalgen is een jaarlijks terugkerende oorzaak van zwemverboden in het recreatiegebied. De waterkwaliteit in de plas dient verbeterd te worden. In het watergebiedsplan Bijlmerring wordt het vigerende peilbesluit herzien. Hierbij is het streven een zoveel mogelijk flexibel peil in te voeren. Daarvoor is nodig de (on)mogelijkheden van flexibel peil te analyseren en te beoordelen. Het doel van dit onderzoek is de oorzaak van de huidige waterkwaliteit in de Ouderkerkerplas te doorgronden, en aan te geven of flexibeler peilbeheer in de plas mogelijk en wenselijk is om de waterkwaliteit te verbeteren. Daarnaast worden ook maatregelen gesuggereerd om de plas te verbeteren.
De auteur zegt over het rapport "Het lijkt me goed te passen in de Hydrotheek, omdat het voor veel waterbeheerders nuttige info geeft. Het is gelijktijdig met het recent verschenen kennisdocument diepe plassen (STOWA) gemaakt en een practische toepassing van een integrale systeemanalyse van een diepe plas." Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst 'Ouderkerkerplas: systeemanalyse en onderzoek flexibel peil' | volledige tekst STOWA rapport 'Een heldere kijk op diepe plassen'.

Geen opmerkingen: