dinsdag 21 december 2010

De ecologische toestand van de Leijen

In 1997 is een actieprogramma opgesteld om de eutrofiëring van de Leijen, een Friese laagveenplas, terug te dringen, o.a. door het verminderen van de invloed van effluent van RWZI Drachten en riooloverstorten, afkoppeling hemelwaterafvoer bij boerderijen, afvissing, aanleg van een palenrij en 13 eilandjes, baggeren van de vaargeul, aanleg van een zuiveringsmoeras in Polder de Putten en exclosure experimenten met Glanzig fonteinkruid en driehoeksmosselen. In dit rapport worden de effecten van de genomen maatregelen op de chemische en biologische waterkwaliteit geëvalueerd. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: