woensdag 7 juli 2010

Omgaan met normoverschrijding van microverontreinigingen in oppervlaktewater

In opdracht van RWS Waterdienst zijn twee rapporten verschenen met als onderwerp hoe om te gaan met normoverschrijding van microverontreinigingen in oppervlaktewater. De rapporten richten zich op de mogelijkheid die de KRW biedt om een tweedelijns beoordeling uit te voeren.
De Instructie kent een driedeling:
Deel 1: Instructie voor het toepassen van een 2e-lijnstoetsing
Het betreft hier een beschrijving van de voorkeursmethode. De waterbeheerder kan het resultaat van deze toetsing gebruiken als motivering bij het prioriteren van maatregelen om de waterkwaliteit voor deze stoffen te verbeteren.
Deel 2: Beschrijving van ondersteunende technieken
Dit zijn technieken die weliswaar meer inzicht kunnen bieden in de actuele risico’s van een afzonderlijke stof of een combinatie van meerdere stoffen, maar die nog niet helemaal uitgekristalliseerd zijn of die nog open einden kennen. Deze technieken zijn (nog) niet te gebruiken om een formele 2e-lijnstoetsing uit te voeren.
Deel 3: Perspectieven
Vooral voor organische stoffen (waaronder bestrijdingsmiddelen) bevindt de methode zich nog in het wetenschappelijke domein en is nog onvoldoende eenduidig of uitgekristalliseerd om in de praktijk toe te passen. Dit deel biedt een korte blik op de huidige stand van zaken.
In het achtergronddocument is de beschikbare kennis samengevoegd en zijn alle methoden uitgebreid beschreven.
Meer lezen? Klik op | details | Instructie | Achtergronddocument.

Geen opmerkingen: