woensdag 21 april 2010

Muggen in de Bethunepolder

In dit onderzoek wordt getracht een antwoord te geven op de vraag of er in de in de toekomst in de Bethunepolder een toename van muggen en eventueel overlast daarvan te verwachten is naar aanleiding van natte natuurontwikkeling. Ten behoeve hiervan is zowel literatuuronderzoek als onderzoek in het veld uitgevoerd. Het onderzoek is beschrijvend en verkennend van aard, een uitgebreide kwantitatieve analyse werd niet nagestreefd. In het literatuuronderzoek is onderzocht welke soorten muggen (Culicidae) en knutten (Ceratopogonidae) verwacht kunnen worden in negen habitat(natuurdoel)typen, die in de Bethunepolder worden ontwikkeld of reeds aanwezig zijn. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: