maandag 11 mei 2009

Inspraak Nationaal Waterplan

Op 11 mei begint de inspraakprocedure voor het ontwerp Nationaal Waterplan. Tot en met 22 juni 2009 kan iedereen reageren op dit formele plan voor het nationale waterbeleid.
Het Nationaal Waterplan is het plan voor het nationale waterbeleid. Met het Nationaal Waterplan geeft het rijk op hoofdlijnen aan welk beleid er de komende jaren gevoerd wordt om te komen tot een duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Waterplan geeft het water- en ruimtelijke beleid voor veiligheid tegen overstromingen, voldoende en schoon water en voor diverse vormen van gebruik van water. Met streefbeelden wordt aangegeven hoe het rijk denkt dat de watertoekomst eruit zou gebruik van water. Met streefbeelden wordt aangegeven hoe het rijk denkt dat de watertoekomst eruit zou kunnen zien. Ook staat aangegeven welke maatregelen er genomen worden. Voor een deel gaat het om maatregelen die al eerder in gang zijn gezet. Deze worden met kracht voortgezet. Denk aan het programma om de dijken te versterken en projecten om de rivieren te verruimen. Een belangrijke opgave voor de toekomst is hoe om te gaan met klimaatverandering. De Deltacommissie heeft zich in 2008 hierover gebogen en heeft voorstellen gedaan om Nederland ook op de lange termijn veilig en leefbaar te houden. Het Nationaal Waterplan geeft een eerste aanzet van de manier waarop het kabinet de voorstellen van de Deltacommissie de komende jaren gaat uitwerken in maatregelen voor de toekomst. Meer lezen? Klik op details concept Nationaal Waterplan | volledige tekst concept Nationaal Waterplan | documenten over Nationaal waterplan | inspraak en info op Inspraakpunt.nl | meer info op nederlandleeftmetwater.nl.

Geen opmerkingen: