maandag 22 december 2008

Ontwerp Nationaal Waterplan

Water krijgt een prominentere rol bij de inrichting van Nederland. Dit blijkt uit het eerste Nationaal Waterplan van staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat. Het Nationaal Waterplan beschrijft de maatregelen die genomen moeten worden om Nederland ook voor toekomstige generaties veilig en leefbaar te houden en de kansen die water biedt te benutten. Het plan bevat een eerste uitwerking van het advies van de Deltacommissie. Het kabinet stelt in 2009 een Deltawet op en in samenhang daarmee een Deltaprogramma en bijbehorende financiering.

In het Nationaal Waterplan wordt zoveel mogelijk gekozen voor het bieden van kansen voor ontwikkeling. Door het Markermeer en de Veluwerandmeren los te koppelen van het IJsselmeer, ontstaan kansen voor natuur en voor wonen en recreatie in het buitendijks gebied. Buitendijkse bebouwing wordt, naast de bestaande uitbreiding in Amsterdam, ook mogelijk in de gemeenten Almere en Lelystad. Bij de versterking van de Afsluitdijk wordt gekozen voor het combineren van functies zoals het opwekken van energie. Het ontwerp Nationaal Waterplan is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998 en vervangt alle voorgaande Nota’s Waterhuishouding. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: