woensdag 27 juni 2007

Algemene studie naar de omvang van de emissie en de mogelijkheden tot emissiereductie

De emissie van geneesmiddelen naar het watermilieu staat steeds meer in de belangstelling in Nederland en daarbuiten. Ook vanuit de landelijk overheid is voor dit onderwerp steeds meer aandacht. Geneesmiddelen in het watermilieu zijn mogelijk schadelijk en het lijkt wenselijk om de emissie zo veel mogelijk te beperken. Eén van de emissieroutes gaat via de circa 130 ziekenhuizen in Nederland. Binnen deze instellingen worden relatief veel geneesmiddelen gebruikt en ook door de patient geconcentreerd uitgescheiden. De concentraties aan geneesmiddelen kunnen daarom vele malen groter zijn dan als het ziekenhuisafvalwater verdund op de communale rioolwaterzuiveringsinstallaties terecht komt. Dit gegeven is voor de STOWA en voor het RIZA een belangrijk uitgangspunt om een studie te starten om de daadwerkelijke bijdrage van geneesmiddelen vanuit de ziekenhuizen vast te stellen. In het onderzoek Verg(h)ulde Pillen wordt de emissie vanuit de ziekenhuizen vastgesteld op basis van literatuurgegevens, verbruiksgegevens bij een drietal ziekenhuizen en metingen bij desbetreffende ziekenhuizen. In deze rapportage worden de resultaten uit literatuurgegevens gepresenteerd en worden mogelijke emissiebeperkende maatregelen uitgewerkt

>>Details en volledige tekst

Geen opmerkingen: