donderdag 25 mei 2023

Afgraven bij inrichting Ecologische Verbindingszones (EVZ’s) : Advies over nut en noodzaak

In afstemming met het waterschap zijn de na te streven vegetaties voor EVZ’s vastgesteld. Op basis van literatuuronderzoek, analyse van bodemonderzoeken en een brainstormsessie zijn de abiotische uitgangspunten vastgelegd voor deze vegetatie streefbeelden. Eveneens is globaal beschreven waar deze vegetaties te verwachten zijn op basis van de bodemopbouw in het beheergebied van het waterschap. Middels een bureaustudie is een beschrijving en onderbouwing gegeven van het doel voor het verschralen, uitmijnen en afgraven van EVZ’s. Deze gezamenlijke bevindingen zijn uitgewerkt in een indicatief afwegingskader voor de te hanteren werkwijze bij de toekomstige aanleg van EVZ’s. Meer lezen? | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: