donderdag 11 februari 2016

Ecohydrologische atlas Overijssel: definitiestudie

Figuur 2 Uitsnede vegetatiekaart Overijssel voor Stroothuizen en omgeving. Landbouwtypen (maisakker, voedselrijke graslanden e.d.) zijn weggelaten. In: cohydrologische Atlas Overijssel. Definitiestudie. pag. 10In opdracht van de provincie Overijssel is nagegaan wat de mogelijkheden zijn voor de opzet van een Ecohydrologische Atlas. Deze moet aangeven waar in de provincie gebieden liggen die gevoelig zijn voor ingrepen in de waterhuishouding, en informatie geven over de aanwezige grondwaterafhankelijke natuurwaarden en de gevoeligheid voor ingrepen. Onderzocht is welke ruimtelijke informatie beschikbaar is, en hoe deze gebruikt kan worden voor het maken van een overzicht van grondwaterafhankelijke natuur. Op basis daarvan is een voorstel gedaan voor de opzet van de Ecohydrologische Atlas Overijssel. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: