donderdag 20 juni 2013

Evaluatie waterkwaliteitsmeetnet Waterschap Scheldestromen

Figuur 2.1 Indeling van het beheergebied van Waterschap Scheldestromen in 127 watersysteemgebieden (afvoergebieden). De lijnvormige wateren binnen de afzonderlijke watersystemen worden geacht min of meer vergelijkbaar te zijn. Bron: Evaluatie waterkwaliteitsmeetnet Waterschap Scheldestromen, pag. 8Voor de integratie van de meetnetten van de voormalige waterschappen Zeeuwse Eilanden en Zeeuws-Vlaanderen zijn de resultaten geanalyseerd van de huidige chemische en biologische (macrofyten, macrofauna) waterkwaliteitsmeetnetten voor sloten (en smalle kanalen) uit het tijdvak 2002-2010. De uitkomsten zijn gebruikt voor het formuleren van aanbevelingen voor de opzet van een nieuw meetnet. Er zijn gegevens gebruikt van 793 opnamen van water- en oeverplanten en 1217 monsters van de macrofauna uit de periode 2002-2010, met begeleidende hydromorfologische, fysische en chemische gegevens. Daarnaast nog de maandelijkse fysische en chemische gegevens van 38 vaste meetpunten bij gemalen en de rijksgrens uit de periode 1985-2010. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: