dinsdag 20 november 2012

Eindrapport van het project 'Effectiviteit bufferstroken'

logo Effectiveness Buffer stripsDe effectiviteit is bestudeerd van 5 meter brede onbemeste bufferstroken (BS) met gemaaid gras om de belasting van het naastgelegen oppervlaktewater met nutriënten vanuit landbouwpercelen te verminderen. Dit is het (Engelstalige) eindrapport van het project 'Effectiviteit bufferstroken'.
De effectiviteit van bufferstroken (BSE) is gedefinieerd als de relatieve vermindering van de nutriëntenbelasting door een BS ten opzichte van een normaal beheerde referentiestrook (REF). In het onderzoek is BSE drie of vier jaar lang gemeten op vijf percelen die qua geohydrologie kenmerkend zijn voor Nederland, door de nutriëntenvrachten van gepaarde behandelstroken (BS en REF) op te vangen in aparte bakken in de sloot. Er is een dynamisch 2D-model gebouwd om de ontwikkeling van BSE in de tijd, en het effect van de breedte van de BS te bestuderen. Daarnaast is een evenwichtsmodel ontwikkeld om de verwachte bandbreedte van BSE voor N in Nederland te bestuderen. Voor P is vastgesteld welke factoren het meest van invloed zijn op BSE door de resultaten van het veldonderzoek te interpreteren. Om de kosteneffectiviteit te vergelijken, zijn de kosten en effectiviteit van BS en alternatieve maatregelen berekend. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | Hydrotheek publicatielijst over Akkerranden en bufferzones.

Geen opmerkingen: