maandag 2 juli 2012

Evaluatie meststoffenwet 2012: syntheserapport

Evaluatie Meststoffenwet 2012. Bron: http://www.alterra.wur.nlDe resultaten van het onderzoek naar de uitvoering en de milieueffecten van het Nederlandse mestbeleid vanaf 2006 zijn in dit rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving samengevoegd. Binnen de speelruimte van het huidige voorgenomen beleid zijn de belangrijkste opties hiervoor: het consequent toepassen van criteria voor mestverwerking, het intensiveren van de handhaving, en de koppeling van het afschaffen van productierechten aan de bewezen werking van het nieuwe stelsel. Daarnaast is het zinvol meer aandacht te hebben voor managementverbetering op bedrijven met hoge mineralenoverschotten en voor de inzet van technische en financiële instrumenten ter verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | achtergrond rapportages.

Geen opmerkingen: