donderdag 12 januari 2012

Eindresultaten project Monitoring stroomgebieden

StroomgebiedenHet project Monitoring stroomgebieden is in 2003 opgezet om het effect van het mestbeleid op de kwaliteit van het oppervlaktewater in beeld te brengen.

Alterra en Deltares hebben samen met de betrokken waterschappen 8 jaar lang onderzoek gedaan. De proefgebieden zijn: Drentse Aa, Schuitenbeek, Krimpenerwaard en Quarles van Ufford. Het project is in november 2011 afgesloten met een eindsymposium.

Het project heeft wat de waterschappen betreft de volgende uitkomsten opgeleverd:
  • Samenwerking tussen rijk, onderzoeksinstellingen en de regio leidt tot kennisverbreding en kennisverspreiding en begrip voor ieders taken en verantwoordelijkheden.

  • Er is een relatie aangetoond tussen het mestbeleid en de kwaliteit van het oppervlaktewater.

  • Het mestbeleid heeft effect. Voor stikstof en fosfor geldt dat de waterkwaliteit langzaam beter wordt. Aanscherping van het generieke mestbeleid is nog steeds nodig.

  • Voortzetting van het mestbeleid leidt tot een verdere verbetering van de waterkwaliteit. De effecten van een verdere aanscherping zijn pas op de langere termijn zichtbaar, waarbij het effect bij stikstof sneller te zien is dan bij fosfor.

  • Naast de generieke aanscherping van het mestbeleid is een gebiedsgerichte aanpak nodig. Hiervoor zijn effectieve tools beschikbaar. De waterschappen kunnen een belangrijke rol spelen omdat ze goede kennis van het watersysteem hebben.

  • Het project heeft 25 tips opgeleverd hoe waterbeheerders bij metingen meer zicht krijgen op nutri├źnten in het oppervlaktewater van stroomgebieden.

Van het project is een eindrapport 'Sturen op schoon water' met achtergrondinformatie beschikbaar.
Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | website project 'Monitoring Stroomgebieden' | nieuwsbericht.

Geen opmerkingen: