donderdag 17 februari 2011

IPO publiceert quick scan klimaatadaptie

Het klimaat verandert. Provincies ondervinden de regionale effecten hiervan door verdroging in landbouw- en natuurgebieden, verzilting in landbouwgronden en extreme neerslag en grote hitte in gebouwde omgeving. In gebiedsontwikkelingsprojecten houden provincies nu rekening met die klimaatveranderingen. Daarmee zijn zij goed op schema met de afspraken die met het rijk zijn gemaakt in de Nationale Strategie Adaptatie Ruimte en Klimaat (ARK) (2007). Om in beeld te brengen wat de provincies sindsdien rondom klimaatadaptie hebben ondernomen, heeft het IPO de quick scan 'Provincies en klimaatadaptatie: tussen kennis en gebiedsontwikkeling' laten uitvoeren. Ook hebben provincies een klimaateffectenatlas en overstromingsscenario's vastgesteld en in meer dan 240 projecten is klimaatadaptatie verweven in het beleid. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: