maandag 17 mei 2010

Maatlat macrofauna voor zoet getijdenwater

Bij het actualiseren van de referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) is besloten de in 2005 opgestelde macrofauna maatlat voor zoet getijdenwater (watertype R8) in te trekken. De maatlat was niet onderscheidend en bovendien waren de waterbodem en waterbodemverontreinigingen niet meegenomen in de beoordeling. Dit terwijl in Zuid Holland veel waterbodems verontreinigd zijn en er behoefte is aan een maatlat die uitspraken doet over de biologische toestand van waterlichamen en de rol van waterbodemverontreiniging hierin.

De doelstelling van dit project is de ontwikkeling van een beoordelingsmethode voor macrofauna in het benedenrivierengebied (KRW watertype R8) ten behoeve van de KRW en de Richtlijn Nader Onderzoek in het kader van de Wet Bodem Bescherming (WBB). Het systeem dient geschikt te zijn voor het in kaart brengen van algemene verstoring en (waterbodem) vervuiling. Dit heeft geresulteerd in een hoofdrapport en achtergrondrapport.

Meer lezen? Klik op details | volledige tekst hoofdrapport | volledige tekst achtergrondrapport.

Geen opmerkingen: