donderdag 1 april 2010

Vraag en aanbod van zoetwater in de Zuidwestelijke Delta

Deze verkenning richt zich op deelgebieden in het zuidwesten van Nederland waarvan de zoetwatervoorziening kan worden beïnvloed door het zout maken van het Krammer-Volkerak-Zoommeer en het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen.

Naar verwachting zullen in de loop van deze eeuw ontwikkelingen plaatsvinden die de beschikbaarheid van zoet water in de Zuidwestelijke Delta beïnvloeden. Dit zijn, naast het op een kier zetten van de sluizen in de Haringvlietdam (december 2010) en het zout maken van het Krammer-Volkerak-Zoommeer, de gevolgen van klimaatverandering en de trend in het landgebruik naar meer zoutgevoelige en watervragende teelten.

De gevolgen van klimaatverandering zijn zeespiegelstijging en vaker lage rivierafvoeren waardoor de zoutbelasting van het gebied, door zoute kwel, zal toenemen en meer zout via de Nieuwe Waterweg zal binnendringen. Ook zullen droge, warme zomers vaker voorkomen waardoor in de zomer vaker, en in grotere hoeveelheden, zoet water vanuit het hoofdwatersysteem in de regionale waterhuishouding moet worden ingelaten. Door bovengenoemde ontwikkelingen zal het aanbod van zoet water veel sterker gaan variëren en vaker zeer laag zijn terwijl de vraag naar zoet water zal blijven stijgen. In de toekomst zal er, vaker dan nu, sprake zijn van schaarste aan kwalitatief voldoende zoet water.

Er moeten oplossingen worden gezocht om de zoetwatervoorziening in de Zuidwestelijke Delta in de toekomst te kunnen blijven garanderen. Deze studie draagt bij aan de verkenning van bovengenoemde oplossingsrichtingen door:

1. te verkennen of aanpassingen aan de zoetwatervoorziening of het landgebruik in de Zuidwestelijke Delta wenselijk of noodzakelijk zijn met het oog op verwachte ontwikkelingen in de loop van deze eeuw zoals de gevolgen van klimaatverandering.

2. te inventariseren welke kennisvragen beantwoord moeten worden voordat onderbouwd keuzes kunnen worden gemaakt voor eventuele aanpassingen aan de zoetwatervoorziening of het landgebruik in de Zuidwestelijke Delta.

Meer lezen? Klik op | details | rapport | samenvatting.

Geen opmerkingen: