woensdag 23 december 2009

Het definitieve eerste Nationaal Waterplan

Voor het veiligstellen van de zoetwatervoorziening in Nederland wordt niet alleen gekeken naar peilstijging van het IJsselmeer. Op dit moment worden ook andere alternatieven onderzocht. Wel wordt op de korte termijn met een beperkte aanpassing van het peilbeheer de ruimte benut die er in het huidige watersysteem is. Voor de lange termijn moet gekeken worden in welke mate peilstijging van het IJsselmeer nodig is en hoe deze het beste plaats kan vinden. Een definitief besluit hierover wordt in 2015 door het kabinet genomen.

Dat blijkt uit het definitieve eerste Nationaal Waterplan dat staatssecretaris Huizinga (Verkeer en Waterstaat) mede namens de minister Cramer (VROM) en Verburg (LNV) op 22 december 2009 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het Nationaal Waterplan bevat drie bijlagen die een nadere uitwerking van de hoofdtekst bevatten, de beleidsnota's Waterveiligheid, IJsselmeergebied en Noordzee. Tegelijk met het Nationaal Waterplan en de stroomgebiedbeheerplannen is ook het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren door de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat vastgesteld.

Meer lezen? Klik op | details Nationaal Waterplan | volledige tekst Nationaal Waterplan (28 MB) | bijlagen, stroomgebiedbeheerplannen en overige stukken.

Geen opmerkingen: