donderdag 9 oktober 2008

Risico’s van toxische stoffen in de Nederlandse oppervlaktewateren

De kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater voldoet nog niet aan de voorschriften van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). In het kader van de Ex-ante-evaluatie Kaderrichtlijn Water heeft het RIVM de risico's van toxische stoffen in beeld gebracht. Hoewel de waterkwaliteit de afgelopen decennia sterk is verbeterd, worden de waterkwaliteitsdoelen voor een groot aantal metalen, PAK's en bestrijdingsmiddelen in de Nederlandse wateren nog niet gehaald. De totale toxiciteit is op bijna 40% van de meetlocaties zo hoog dat de algemene doelstelling van het beleid niet wordt gehaald. Op 182 locaties is de totale toxiciteit zodanig dat plant- en diersoorten mogelijk verloren kunnen gaan. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: