donderdag 22 mei 2008

Drie beleidsinstrumenten vergeleken

Nederland is een dichtbevolkte en verstedelijkte delta. Bij het nemen van beslissingen over socio-economische activiteiten moet de impact van het ons omringende water goed in overweging worden genomen. De watertoets, milieueffectrapportage en strategische milieubeoordeling zijn bedoeld om besluitvormers hierbij te ondersteunen. Deze drie beleidsinstrumenten beogen te waarborgen dat besluitvormers zich niet alleen richten op de sociaaleconomische gevolgen van maatschappelijke initiatieven, zoals nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen, maar ook op de gevolgen voor water en milieu. In het promotieonderzoek van Judith van Dijk zijn deze drie instrumenten vergeleken, waarbij is gekeken naar hun karakter, effectiviteit en beleidscontext. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: