woensdag 22 augustus 2007

Een herziene KRW-maatlat voor het fytobenthos in stromende wateren

De bestaande KRW-maatlat voor de ecologische kwaliteit van het fytobenthos (diatomeeën) in stromende wateren voldoet niet omdat de kwaliteit daarmee in vergelijking met andere indicatoren en een internationale ijkmaatlat te hoog wordt ingeschat. In dit rapport wordt daarom een nieuwe maatlat ontwikkeld, die is gebaseerd op een bestaande buitenlandse kwaliteitsindex, de IPS (Index de Polluosensitivité Spécifique). De berekening hiervan wordt beschreven en een lijst van indicatorsoorten is bijgevoegd. Om de waarde van de IPS in onverstoorde toestand voor Nederland (referentiewaarde) vast te stellen is gebruik gemaakt van diatomeeënanalyses uit weinig beïnvloede gelijksoortige buitenlandse wateren. Hieruit is een bandbreedte van de referentiewaarde vastgestelde, die nader is gepreciseerd door het doorrekenen van tien varianten en vergelijking daarvan met een internationale ijkmaatlat. Hieruit is een variant geselecteerd die aan de internationale voorwaarden voldoet. Deze is gevalideerd door hem toe te passen op buitenlandse referentiewaarden en gemiddeld bleek geen verschil met het kwaliteitsniveau dat met buitenlandse maatstaven werd berekend. De scores op de voorgestelde maatlat hebben zeer significante negatieve correlaties met de concentraties van totaal-stikstof en totaalfosfaat, maar die zijn nog onvoldoende voor het doen van goede voorspellingen van het kwaliteitsniveau uit de nutriëntenconcentraties


>>Details en volledige tekst en Bijlage 2.1 (excel-file)

Geen opmerkingen: