vrijdag 5 mei 2017

De top 3 van april 2017

top 1-2-3

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in april 2017

1. Evaluatie Meststoffenwet 2016: syntheserapport
Het mestbeleid is niet effectief genoeg om overal in Nederland de in Europees verband afgesproken doelen voor schoon oppervlaktewater te halen. Deze doelen komen wel in zicht als de fosfaatbelasting uit de landbouw met 40% wordt verminderd en de stikstofbelasting met 20%. Dit staat echter op gespannen voet met de bemestingsadviezen, zo luiden enkele conclusies van de PBL-Evaluatie van de Meststoffenwet. De huidige aanpak van het mestprobleem loopt dus tegen zijn grenzen aan. >Meer informatie

2. Verder bouwen op een goed fundament: visie op de regionale waterkeringen 2016 (rapport)
De opvolger van de eerste visie uit 2004 is vooral bedoeld om plaats te bieden aan opgedane ervaringen en kennis, aan inzichten uit onder meer het Deltaprogramma, aan klimaatverandering en om de bodemdaling te agenderen. Maar ook om een basis te leggen voor een verdere doorontwikkeling van de wijze waarop met regionale waterkeringen wordt omgegaan. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

3. Effecten van het landelijk mestbeleid op de grondwaterkwaliteit (rapport)
De bestaande norm voor nitraat (50 milligram per liter) wordt niet gehaald in sommige gebieden waar grondwater voor de drinkwaterbereiding wordt gewonnen, de zogeheten grondwaterbeschermingsgebieden. Berekend is hoe groot het effect is van het landelijke mestbeleid op de kwaliteit van het bovenste grondwater in deze gebieden, voor de periode 2010-2014 en in de toekomst (2026-2030). >Meer informatie

Geen opmerkingen: