woensdag 19 april 2017

Venherstelprogramma Veluwse vennen

foto cover Venherstelprogramma Veluwse Vennen - Watergraafsmeertje (Foto: Peter van Beers)Het rapport heeft als doel het verkrijgen van een goed overzicht van alle vennen op de Veluwe dat kan worden gebruikt als toetsingskader voor prioriteitstelling bij het herstel en de ontwikkeling van natura2000-habitattypen zure en zwakgebufferde vennen, actief hoogveen en kalkmoeras. Dit rapport behandelt uitsluitend de vennen binnen het Natura2000-gebied De Veluwe. De volgende aspecten worden in acht genomen:
  • Trends en voorkomen van kenmerkende plantensoorten
  • Trends en voorkomen van plantensoorten die achteruitgang van kwaliteit indiceren
  • Oordeel van gebiedskennis met ecologische expertise op gebied van vennen
  • Indicaties van waterhuishouding op basis van hoogtekaarten
  • Landschappelijke setting van de vennen
  • Stikstofbelasting
  • Gebrek aan informatie over ecologische toestand
Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: