woensdag 20 juli 2016

Beleidslijn kust 2015: randvoorwaarden voor initiatieven (vanuit waterveiligheid)

Foto Beleidslijn kust 2015: randvoorwaarden voor initiatieven (vanuit waterveiligheid). pag. 3Deze beleidslijn vervangt de ‘Beleidslijn kust’ die het rijk in 2007 uitbracht. De beleidslijn formuleert op hoofdlijnen randvoorwaarden voor initiatieven met een ruimtebeslag in het kustfundament, beredeneerd vanuit de beleidsdoelen voor waterveiligheid zoals deze zijn omschreven in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en het Nationaal Waterplan 2009-2015 (NWP). Het gaat zowel om het waarborgen van de veiligheid van de primaire keringen als om het op orde houden van het zandig systeem. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: