woensdag 10 december 2014

Invloed van RWZI's op NH4 in het watersysteem periode 2008-2013

Figuur 1. Aantal overschrijdingen NH4-toetswaarde (KRW) in de periode 2008-2013 verdeeld over de maanden. Pag. 16. Invloed van RWZI's op NH4 in het watersysteem periode 2008-2013In 2013 is een analyse uitgevoerd van de toestand en ontwikkeling van de oppervlaktewaterkwaliteit boven- en benedenstrooms lozingspunten van de rwzi’s in het beheergebied van waterschap Aa en Maas over de periode 2008-2012. Daaruit bleek dat bij alle 7 rwzi’s benedenstrooms de KRW-norm voor ammonium op structurele basis werd overschreden. Het is van belang om te weten waardoor de normoverschrijdingen voor het jaargemiddelde worden bepaald: door enkele piekwaarden of door structureel verhoogde concentraties ammonium. De eerste inventarisatie naar normoverschrijdingen voor ammonium heeft geleid tot een aantal vragen, die zijn beantwoord aan de hand van een data-analyse van waterkwaliteitsgegevens boven- en benedenstrooms effluentlozingen van rwzi’s over de periode 2008-2013. Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: