donderdag 27 maart 2014

Voorkomen van blauwalgen in relatie tot fysisch-chemische omstandigheden in Friese oppervlaktewateren

Figuur 3.8 Blauwalgendynamiek in De Leijen. Bron: Voorkomen van blauwalgen in relatie tot fysisch-chemische omstandigheden in Friese oppervlaktewaterenWetterskip Fryslân heeft voor een groot aantal meren waterkwaliteitsparameters en (blauw-) algentellingen beschikbaar en wilt graag weten wat de, in het beheergebied van het Wetterskip, voorkomende soorten blauwalgen zeggen over de bijbehorende sturende milieuomstandigheden in het oppervlaktewater. Naast dat dit inzicht geeft in de huidige status van de waterlichamen, geeft het ook inzicht in welke blauwalgen er bij welke milieucondities verwacht kunnen worden, wat handvatten kan opleveren voor gerichte monitoring en zo mogelijk voor maatregelen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: