donderdag 21 april 2011

Waterplanten langs de Nederlandse Rijntakken

De laatste decennia is er veel aandacht voor het behoud, herstel en ontwikkeling van riviergebonden ecosystemen. Bij dit herstel is de terugkeer van waterplantenrijke systemen één van de doelstellingen. Bij veel maatregelen die in recente jaren zijn uitgevoerd, blijft de ontwikkeling van waterplanten echter achterwege, mede vanwege diverse kennislacunes die de effectieve uitvoer van maatregelen in de weg staan. Zo dient beter inzicht verkregen te worden in de randvoorwaarden voor succesvol herstel van waterplantenrijke systemen. Voorts is er bij waterbeheerders behoefte aan een model waarmee de effecten van maatregelen voor waterplantenontwikkeling bepaald kunnen worden. Tot slot wil Rijkswaterstaat zicht op de ligging van locaties met waardevolle vegetaties om op strategisch niveau keuzes te maken voor behoud of herstel. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: