woensdag 2 juni 2010

Water in beeld 2010

Dit is de jaarlijkse voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland die wordt opgesteld in nauwe samenwerking tussen het rijk, de Unie van Waterschappen en het IPO. De rapportage heet "Water in Beeld 2010", en het betreft de rapportage over het waterbeheer in 2009.

Het afgelopen jaar kenmerkte zich door een omslag op verschillende punten. De nieuwe Waterwet trad in werking en het Nationaal Waterplan werd definitief vastgesteld, net als de stroomgebiedbeheerplannen van de Eems, Maas, Rijndelta en Schelde. De Deltacommissaris werd benoemd en er werd een begin gemaakt met de opstelling van het Deltaprogramma voor waterveiligheid en de toekomstige zoetwatervoorziening. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: