maandag 14 juni 2010

Monitor Nota Ruimte 2010 online

Hoe ontwikkelen zich het gebruik en de kwaliteit van de ruimte? Sporen deze ontwikkelingen met de doelen van het rijksbeleid zoals vastgelegd in de Nota Ruimte? Het Planbureau voor de Leefomgeving brengt samen met het CBS en Wageningen UR een online rapportage uit die de feitelijke ruimtelijke ontwikkelingen weergeeft..
De 'Monitor' schetst aan de hand van zeventig indicatoren een beeld van Nederland op ruimtelijk gebied, en geeft een overzicht van de periode 2000-2008. De indicatoren van de Monitor Nota Ruimte zijn onderverdeeld in twee groepen thema’s. Deze komen overeen met de indeling van de Nota Ruimte in hoofdstukken en beleidsdoelen. In de groep 'Netwerken en steden' komen de thema’s bundeling, intensivering, diversiteit, herontwikkeling, bereikbaarheid en stedelijk groen en milieu aan de orde. De groep 'Water en groene ruimte' gaat in op veiligheid tegen overstroming, ruimte voor water in het rivierengebied, regionale watersystemen en steden, waarden van natuur en landschap op land en in de grote wateren, recreatie en concentratie intensieve landbouw. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: