donderdag 8 januari 2009

Maatregelen voor schoon water: stroomgebiedbeheerplannen

Naast het Nationaal Waterplan zijn voor de verdere verbetering van de waterkwaliteit ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen voor de Eems, Rijn, Maas en Schelde vastgesteld. In nauwe samenwerking tussen alle overheden in Nederland en de landen in de vier stroomgebieden is per water nauwkeurig aangegeven welke doelstellingen er gelden. Daarnaast is per gebied afgesproken wie welke maatregelen wanneer gaat nemen. In de komende zes jaar worden tal van maatregelen genomen zoals het verwijderen van vervuild baggerslib, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, het herstellen van beken en de aanleg van 630 vispassages om de visstand te herstellen. Deze plannen liggen vanaf 22 december 2008 tot en met 22 juni 2009 ter inspraak. Meer weten? Klik op | De ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen | meer info op kaderrichtlijnwater.nl.

Geen opmerkingen: