maandag 17 maart 2008

Samen werken aan agrarisch waterbeheer

Omdat de oplossingen voor de wateropgaven het individuele bedrijf vaak overstijgen, zijn er maatregelen op gebiedsniveau noodzakelijk. Die maatregelen moeten recht doen aan de verschillende (waterafhankelijke) functies in een gebied, waarvan naast landbouw natuur de belangrijkste is. De vraag naar een veerkrachtiger watersysteem vergt van de landbouw nogal wat inspanningen, maar met name een omslag in het denken. Van de boer als watergebruiker naar de boer als waterdienstverlener. Ziehier ook het nut van nieuwe vormen van samenwerking bij watervraagstukken zowel tussen boeren onderling als tussen boeren en andere gebiedspartijen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: