woensdag 17 juli 2019

Publicaties van het Samenwerkingsverband Waterland digitaal

Alle publicaties van Samenwerkingsverband Waterland (SVW) zijn nu digitaal beschikbaar. Het zijn publicaties met titels die ook voor Hydrotheek lezers interessant kunnen zijn, zoals Het SVW is een stichting die sinds 1983 actief is in Waterland en bestaat uit een groep boeren (Werkgroep Jonge Boeren Waterland), CLM en een groep natuurbeschermers. Vanaf die periode is het SVW actief geweest in onderzoek naar natuur(beheer) en landschap in Waterland. Vooral rond weidevogelbescherming, SVW heeft de vrijwillige weidevogelbescherming in Waterland opgezet, heeft het SVW veel onderzoek gedaan.

U kunt via deze link alle publicaties van SVW in Groenekennis bekijken.

Op verzoek van Samenwerkingsverband Waterland zijn de SVW publicaties door WUR Library gescand. In ruil hiervoor mogen de SVW publicaties ook via de Hydrotheek en Groenekennis beschikbaar gesteld worden.

Via dit voorbeeld ziet u dat de Hydrotheek u kan ondersteunen bij het digitaliseren en het duurzaam opslaan van uw publicaties. Heeft u digitale publicaties? Lever ze aan en de Hydrotheek zorgt voor opslag en vindbaarheid in de Hydrotheek.

Wilt u uw rapporten laten digitaliseren? De Hydrotheek verzorgt de logistieke handling van het scannen en zorgt voor opslag en opname in de Hydrotheek. Voorwaarde in beide gevallen is dat ze binnen de scope van de Hydrotheek vallen.

woensdag 10 juli 2019

Ontwikkeling standaard stresstest hitte

Figuur 1.1: de risicodialoog. In: Ontwikkeling Standaard Stresstest HitteDoor klimaatverandering stijgt de temperatuur, waardoor er meer hittegolven zijn met meer hete dagen en nachten. Alle overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) in Nederland moeten daarom vóór 2020 knelpunten van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen in beeld brengen. Het RIVM doet een voorstel om deze 'test voor hittestress' te standaardiseren. Meer lezen? | details | volledige tekst.

dinsdag 2 juli 2019

STOWA rapporten maart-juni 2019

Overzicht van de in maart tot en met juni verschenen STOWA rapporten:

* 2019-11, Verkenning verwaarding van zuiveringsslib met behulp van biologische methoden
* 2019-10, Evaluatie droge zomer 2018 waterkeringen
* 2019-09, Handreiking Voorland
* 2019-08, Leren van wateroverlast
* 2019-07, Het Nederlands hydrologisch instrumentarium: betrouwbaar fundament onder hydrologische modellen
* 2019-06, Handleiding webapplicatie Aqmad: waterplanten, diatomeeën, macrofauna en vis
* 2019-05, Risico-inschatting emissie lachgas vanuit Nederlandse rioolwaterzuiveringen: resultaten meetonderzoek voor verificatie eenvoudige risico-inschatting
* 2019-04A/B, Handreiking voor evenementen in, op, met, boven en rondom water
* 2019-03, Rek in afvalwatersystemen: hulpmiddel voor verkennen ruimte voor optimalisatie
* 2019-02a, Crane hardstands for installation of wind turbines
* 2019-01, Energie in synergie! : strategienota 2019-2023
* 2018-76A, Zon op dijken: zonnewijzer
* 2018-71, Verkenning toepassing power-to-gas concepten op RWZI’s
* 2018-70, Gebruikerservaringen met demon® en anammox® in deelstroombehandelingen
* 2018-69, De (on)mogelijkheden van flexibel energiemanagement op rioolwaterzuiveringsinrichtingen
* 2018-57, Ecologische sleutelfactoren stromende wateren: tussenrapportage hydrologie en morfologie
* 2018-56, Linking ESF: het begrijpen van de samenhang tussende ecologische sleutelfactoren voor stilstaande wateren
* 2018-55, Verspreiding van de tularemie bacterie Francisella tularensis in Nederlands oppervlaktewater

Overzicht van de in in maart tot en met juni 2019 verschenen STOWA rapporten. Bron foto: www.stowa.nl

Voor alle nieuwe Hydrotheek aanwinsten van deze maanden, ingedeeld op STOWA thema:

maandag 1 juli 2019

De top 3 van maart-juni 2019

Hydrotheek top 1-2-3 maart-juni 2019

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in maart-juni 2019

1. Migratie en habitatgebruik van vissen bij dode bomen in de Lek (studentverslag)
Om maatregelen voor het verhogen van de biodiversiteit te optimaliseren dient inzicht te worden verkregen in het functioneren voor vis van geplaatste dode bomen. Op welke manier maken vissoorten gebruik van verzonken dode bomen in de Lek en hoe kunnen deze migratie, paai- en opgroeimogelijkheden verbeterd worden? Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

2. Waterstromen in beeld: handleiding bij de Excelrekentool Waterbalans (rapport)
Handleiding bij de Waterbalans, een rekentool in Excel waarin op basis van meteorologische gegevens, gebiedskenmerken, waterpeilen en maalstaten een waterbalans van een bepaald gebied wordt opgesteld. Meer lezen? Klik op | details | website.

3. Bronnenanalyse nutriënten stroomgebied Maas (rapport)
De waterkwaliteit voldoet op veel plaatsen in de Maasregio (Noord-Brabant en Limburg) nog niet aan de doelen die voor de Europese Kaderrichtlijn Water zijn gesteld. Er is onderzoek uitgevoerd naar de nutriƫntenbelasting (stikstof en fosfor) en herkomst daarvan. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

donderdag 13 juni 2019

Bezinkvoorzieningen: functioneren en rendement

Afstromend regenwater wat is het echte rendement van bezinkvoorzieningen. Bron: https://www.h2owaternetwerk.nlDit vervolgonderzoek richt zich op het functioneren van alle Amsterdamse hemelwater-bezinkvoorzieningen in de praktijk, om daarmee na te gaan in hoeverre deze gegevens bruikbaar zijn om het werkelijke kwantitatieve en kwalitatieve rendement te berekenen. Meer lezen? | details | volledige tekst.

woensdag 5 juni 2019

Design Thinking & extreem weer

Bron: Design Thinking & extreem weerDe toenemende verandering in het klimaat stelt ons voor nieuwe en steeds grotere uitdagingen. De gevolgen voor mens en natuur nemen toe. Het werken aan oplossingen wordt acuter en urgenter. Design thinking helpt overheden en bedrijven om anders naar vraagstukken te kijken. Meer lezen? | details | volledige tekst.

maandag 8 april 2019

Gewasbeschermingsmiddelen en hun afbraakproducten in Nederlandse drinkwaterbronnen

Gewasbeschermingsmiddelen en hun afbraakproducten in Nederlandse drinkwaterbronnen. Foto: productiebedrijf Vechterweerd in Dalfsen (Vitens). Bron: https://www.h2owaternetwerk.nlBij innamepunten van oppervlaktewater voor drinkwaterproductie en voorraadbekkens worden sporen van meerdere gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen. Dit blijkt uit een studie waarin een landelijk overzicht is gemaakt van het voorkomen van gewasbeschermingsmiddelen, inclusief hun afbraakproducten, in drinkwaterbronnen. Meer lezen? | details | volledige tekst | nieuwsbericht KWR.