maandag 18 mei 2020

Verkenning monitor MVI waterschappen

Foto betalen. Shutterstock. Verkenning monitor MVI waterschappenMaatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) is een werkwijze om producten en diensten in te kopen die het milieu zo min mogelijk belasten en zo veel mogelijk positief maatschappelijk effect hebben. Om inzicht te krijgen in het effect van MVI moet deze meerwaarde voor mens en milieu worden gemeten en bijgehouden. Dit maakt het voor aanbestedende diensten mogelijk om op duurzaamheidsdoelen te sturen en MVI beter te gebruiken.
De waterschappen meten sinds 2009 in hun Klimaatmonitor de effecten van veel bedrijfsprocessen, maar nog niet van inkoop en aanbesteding. Daarom heeft het RIVM verkend hoe waterschappen MVI kunnen monitoren en meten. Zeven waterschappen hebben hier aan meegewerkt. Het RIVM heeft hun ervaringen gebruikt om de Unie van Waterschappen aanbevelingen te geven voor een monitor MVI die alle waterschappen kunnen gebruiken. Meer lezen? | details | volledige tekst
Dit is een van de projecten ihkv SUBSIDIE KLIMAATENVELOP 2019/2020: impuls voor klimaatneutraal en circulair inkopen. Lees hierover meer op de website van de Unie van Waterschappen

Waterbewustzijn van de Nederlandse bevolking

Foto cover Waterbewustzijn van de Nederlandse bevolkingNederlanders maken zich weinig zorgen over mogelijke overstromingen in hun eigen omgeving. Verreweg de meesten hebben vertrouwen in de overheidsmaatregelen in verband met hoogwater, al weten ze amper wat er gebeurt. Een meerderheid van de bevolking denkt wel dat de klimaatverandering een grote invloed op de waterveiligheid zal hebben, blijkt uit een enquête. Meer lezen? | details | volledige tekst | nieuwsbericht Groen Kennisnet | nieuwsbericht H2O actueel

vrijdag 15 mei 2020

Watersysteem rapportages Randmeren Oost

Foto cover Watersysteemrapportage Randmeren OostDe rapportages geven een beeld over het nabije verleden (2008-2018) en de huidige toestand (2018-2019) van het watersysteem Randmeren Oost (Drontermeer-Veluwemeer-Wolderwijd en Nuldernauw). De Watersysteemrapportage toont de ontwikkelingen op het gebied van waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie, waterbodem, emissies en functies zoals recreatie en zandwinning. Voor de watersysteemanalyse is het de eerste keer dat de Ecologische Sleutelfactoren zijn ingezet voor een Rijkswater. Deze factoren geven inzicht in de ecologische staat van het betreffende watersysteem; bijvoorbeeld de productiviteit, de lichtkwaliteit en de habitatgeschiktheid van het water. Daarnaast bieden de rapportages advies over de maatregelen die nodig zijn om de gestelde waterkwaliteitsdoelstellingen te behalen. Meer lezen? | details | volledige tekst Watersysteemrapportage | volledige tekst Watersysteemanalyse

woensdag 13 mei 2020

Sturende factoren voor vissen

Foto cover Sturende factoren voor vissen in het beheersgebied van Waterschap Rijn en IJsselDoor een analyse van de beschikbare visgegevens is gekeken naar het voorkomen van de verschillende vissoorten binnen het beheersgebied van waterschap Rijn & IJssel in relatie tot omgevingsfactoren als stroming, diepte, beekinrichting en het aanleggen van vismigratievoorzieningen bij kunstwerken. Ook is gekeken of het huidige vissenmeetnet voldoet. Meer lezen? | details | volledige tekst

dinsdag 12 mei 2020

Rapportage (S)ken je sloot 2017-2019

Foto cover Rapportage (S)ken je sloot 2017-2019In verschillende landbouwgebieden werken boeren samen met de waterbeheerders door het leveren van zogenaamde ‘blauwe diensten’. Dat zijn maatregelen die de boeren kunnen nemen om de waterkwaliteit in hun sloten te verhogen, bijvoorbeeld door de slootkanten niet te bemesten of het gebruik van een baggerspuit. Het doel is mooiere sloten met meer planten onder water. Om te kijken of deze vorm van natuurbeheer effect heeft, meten de boeren zelf hoeveel (water)planten er in hun sloot groeien. Ze krijgen hiervoor een financiële vergoeding van het waterschap. In dit rapport de resultaten van drie jaar monitoring door boeren van de agrarische collectieven Rijn Vecht en Venen, Collectief Utrecht Oost, Noord-Holland Zuid en Hollandse Venen. Meer lezen? | details | volledige tekst.
In verschillende films laat Pim de Kwaadsteniet (ecoloog bij Tauw) zien hoe sloten (en stadswateren) zelfstandig gemonitord en op een natuurvriendelijke manier beheerd worden.

donderdag 7 mei 2020

Nationale analyse waterkwaliteit, onderdeel van de Delta-aanpak Waterkwaliteit: eindrapport

Foto De Pieterbuurtsermaar in het Groninger Hogeland: water en landbouw verbonden. Bron: PBL, https://www.pbl.nl/nieuws/2020/voorgenomen-maatregelen-leiden-tot-verbetering-waterkwaliteitDe PBL-publicatie Nationale analyse waterkwaliteit geeft inzicht in de voorgenomen waterkwaliteitsmaatregelen en de effecten hiervan op de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). De analyse is gebaseerd op gezamenlijk feitenonderzoek van het Rijk, waterbeheerders, provincies, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten. Meer lezen? | details | volledige tekst | nieuwsbericht PBL

woensdag 29 april 2020

Herintroductie en monitoring van de salmoniden in de Roer

Foto cover Herintroductie en monitoring van salmoniden in de Roer: periode 2013-2019In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de uitzettingen en de monitoring van zalm in de rivier de Roer (en stroomafwaarts in de Maas) van 2013 tot en met 2019. Daarnaast worden ook de gegevens van zeeforel besproken. In dit project wordt samengewerkt tussen Nederlandse, Belgische, Duitse en Franse partijen, zowel professioneel als door vrijwilligers. Er wordt ingegaan op de kweek van zalmeitjes in de kwekerij in Obermaubach, de uitzet van fry (larven), de overleving gedurende het eerste groeiseizoen, de stroomafwaartse trek van smolts bij de waterkrachtcentrale en de terugkerende adulte zalmen. Meer lezen? | details | volledige tekst