maandag 2 juli 2018

Kenniskrant voor een klimaatbestendige stad over hitte

Mindmap van de belangrijkste gevolgen van extreme hitte voor de stad (gemaakt door Gregor van Lit en Lisette Klok). In Kenniskrant voor een klimaatbestendige stadDe derde kenniskrant voor een klimaatbestendige stad gaat over hitte. Het klimaatbestendig inrichten van een stad is een ware uitdaging. Gelukkig is er veel kennis en informatie beschikbaar en steeds meer steden nemen maatregelen tegen overstroming, hitte, droogte en wateroverlast. Eerder verschenen de Natte Krant, over wateroverlast, en Droge Kost, over droogte. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

donderdag 28 juni 2018

Ruimte voor de Rivier oogst ruimtelijke kwaliteit

De herinrichting in het kader van Ruimte voor de Rivier is als kans aangegrepen om ook de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied te versterken. Gezocht is naar een goede balans tussen het behoud van aanwezige waarden en het creëren van nieuwe waarden. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

donderdag 14 juni 2018

Beheer van de muskusrat in Nederland: synthese van een grootschalige veldproef en parallelle studies

Foto cover Beheer van de muskusrat in Nederland: synthese van een grootschalige veldproef en parallelle studiesBijna overal in Nederland zijn muskusratten en worden ze bestreden, hetgeen raakt aan belangen van diverse groepen in de samenleving. Een afgewogen oordeel over de meest gewenste strategieën vereist inzichten die tot voor kort onvoldoende voor handen waren. Resultaten van een recent onderzoeksprogramma maken het mogelijk om het publieke debat helderder te voeren en een beter onderbouwde strategie van bestrijding te kiezen. Centraal in het programma stond een grote veldproef, iets wat al in veel voorgaande onderzoeken was aanbevolen. Deze rapportage omvat de synthese van alle resultaten die bij de veldproef en aanpalende onderzoeken zijn verzameld. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

woensdag 13 juni 2018

Afvalwater: hoe maken we de cirkel weer rond?

Foto cover Afvalwater: hoe maken we de cirkel weer rond?Vanuit diverse vakgebieden wordt de laatste stand van zaken rond het zuiveren van afvalwater, en wat dit betekent voor onze gezondheid en economie beschreven. Om alle grondstoffen terug te kunnen winnen is de ontwikkeling van geavanceerdere microbiële technologie nog nodig. Is de toekomstige afvalwaterzuivering een bioraffinagefabriek of gaan we over op het verwerken van onverdunde ontlasting? Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

maandag 11 juni 2018

Herijking en motivering boringsvrije zone Salland Diep

Figuur 2.1. Noord-zuid doorsnede REGIS II v2.2 (Zwolle–Harfsen). In: Herijking en motivering boringsvrije zone Salland DiepDoel van dit onderzoek is het verkrijgen van feitelijke informatie waarmee de begrenzing van de boringsvrije zone Salland Diep kan worden gemotiveerd. De winbare grondwatervoorraden ten behoeve van drinkwater worden daarvoor in kaart gebracht. Tevens wordt een indicatie gegeven van de hoeveelheid zoet grondwater die gewonnen kan worden uit de grondwatervoorraad in het pakket Salland Diep. Op basis van meetgegevens en modelberekeningen worden voorkeurslocaties bepaald voor winning van zoet grondwater. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst

donderdag 7 juni 2018

Resultaten rivierafvalonderzoek 2017

Foto Resultaten rivierafvalonderzoek 2017In de zomer van 2017 is een grootschalig onderzoek van start gegaan om de hoeveelheid, samenstelling en herkomst van afval in de Maas en Waal de komende jaren te onderzoeken. In dit allereerste rivierafval onderzoek is het identificeren van bronnen van afval. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.