dinsdag 25 juli 2017

Maatwerk voor een veilige dijk die past bij het karakter van Uitdam

foto cover Maatwerk voor een veilige dijk die past bij het karakter van UitdamDe Markermeerdijk bij Uitdam is in 2006 afgekeurd. De veiligheidsopgave bestaat uit een tekort aan hoogte, buitenwaartse macrostabiliteit en binnenwaartse macrostabiliteit. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), de beheerder van de dijk, bereidt de versterking voor zodat deze uiterlijk in 2021 weer veilig is. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

dinsdag 18 juli 2017

Ecoscans riooloverstorten Goese Polder en Groote Waterleiding

Microskopische opname van Surirella venusta. Vergroting ca 1500x. Deel van Figuur 5. Pag. 24 in Ecoscans riooloverstorten Goese Polder en Groote WaterleidingOm de ecologische invloed van rioolwateroverstorten op sloten te onderzoeken zijn in de zomer van 2016 tien sterk, matig en weinig door overstorten beïnvloede locaties bemonsterd op chemie, kiezelwieren en macrofauna. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

woensdag 12 juli 2017

Kustverhalen

Kustverhalen is een pleidooi om onze amfibische cultuur te herontdekken. Dat moet ook wel als we in dit waterrijke gebied willen overleven. De amfibische cultuur gaat echter niet alleen over kustveiligheid en economische belangen, maar ook om de rijke schakering aan persoonlijke verhalen van mensen en hun relatie met de kust. De kust is een dynamische plek waar zand, wind, water en mensen samen een relatie aangaan. Zoals het zand kan schuren, zo kunnen belangen van verschillende groepen en individuen aan de kust ook schuren. Wat de vraag oproept van wie de kust nu eigenlijk is. Meer lezen? Klik op | Details.

donderdag 6 juli 2017

Doelen op maat

Het Wormer- en Jisperveld is één van de zes voorbeeldgebieden. Foto cover Doelen op maat 3. uitwerking KRW-doelen voorbeeldsystemenVoor de derde generatie stroomgebiedsbeheersplannen wil het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier haar doelen gebieds- en watersysteemgericht vaststellen.
In een eerste stap is een exploratieve analyse gemaakt van de factoren lichtklimaat en nutriëntenbeschikbaarheid: wat bepaalt de troebelheid in de verschillende waterlichamen en hoe zit het met de beschikbaarheid van stikstof en fosfaat.
In een tweede stap is een analyse uitgevoerd volgens de systematiek van de Ecologische Sleutelfactoren (ESF), naar het lichtklimaat, de productiviteit van het water en de habitatgeschiktheid voor waterplanten.
In een derde stap is een opzet gemaakt voor een watersysteemanalyse die alle Ecologische Sleutelfactoren langsloopt, met onderscheid tussen het beschrijven van de voorwaarden en van de fysisch-chemische en biologische toestand. Voor zes pilotgebieden is dit uitgewerkt.
De drie stappen hebben geresulteerd in 3 rapporten. Meer lezen? Klik op | 3 rapporten Doelen op maat

dinsdag 4 juli 2017

De top 3 van juni 2017

top 1-2-3

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in juni 2017

1. Die het water deert die het water keert (rapport)
Met het concept meerlaagsveiligheid is de afgelopen jaren op verschillende locaties in Nederland geëxperimenteerd en geleerd. In deze evaluatie ligt de vraag voor: wat leren deze pilots ons over de toepassing van het concept? >Meer informatie

2. Zuiver water komt tot leven: vijftien jaar waterharmonica's bij Waterschap De Dommel (rapport)
Bij Waterschap De Dommel is de noodzaak om na te denken over de overgang van rioolwaterzuivering (rwzi) naar oppervlaktewater groter dan in veel andere gebieden. Simpelweg omdat de rwzi's lozen op kleine wateren. "Hoe brengen we harmonie aan tussen de rwzi en de beek? In landschappelijkheid, in waterkwaliteit en in ecologisch functioneren." Dat zijn de onderliggende vragen waarmee het waterschap 15 jaar geleden aan het experimenteren is gegaan. >Meer informatie

3. Handboek ecohydrologische systeemanalyse beekdallandschappen (rapport)
Dit handboek richt zich op de instrumenten om een goede systeemanalyse van het stroomgebied ten behoeve van ecologisch herstel op te stellen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

woensdag 28 juni 2017

Drie proefschriften over dijken

Multifunctional flood defences. Bron: http://www.citg.tudelft.nlToen waterbouwhoogleraar Han Vrijling aan de Deltawerken werkte, stonden waterbouwkundigen voor de maat der dingen. De huidige generatie heeft te maken met ecologische waarden en mondige burgers. Vrijlings laatste drie promovendi hebben deze maand hun proefschrift verdedigd.
  • Ties Rijcken, EMERGO, the Dutch flood risk system since 1986
  • Mark Voorendt, Design principles of multifunctional flood defences
  • Dirk Jan Peters, Design of pattern-placed revetments
Meer lezen? Klik op | de drie proefschriften | nieuwsbericht Delta.