woensdag 24 mei 2017

Vijf vragen en antwoorden over nutriënten en waterkwaliteit

Bron foto: www.stowa.nlIn deze notitie beantwoordt het PBL vijf vragen rond nutriënten, waterkwaliteit en bronnen die de kwaliteit van het water ongunstig kunnen beïnvloeden. Ook wordt de kwantificering van de beleidsopgave die daaruit volgt besproken. In de context daarvan wordt ingegaan op een aantal opmerkingen en standpunten die het Mesdag Zuivelfonds naar buiten heeft gebracht. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | nieuwsbericht PBL | website Mesdag Zuivelfonds.

donderdag 18 mei 2017

Advies wateroverlast

Noodweer in Nederweert en Ospel. Kevin Geurtjens. https://www.nederweert24.nlGemeenten en waterschappen moeten voor 2023 een gestandaardiseerde stresstest voor wateroverlast uitvoeren. Daardoor krijgen overheden, bedrijfsleven en particulieren een goed inzicht in de kwetsbaarheid van hun omgeving voor wateroverlast ten gevolge van extreme regenval. Op basis daarvan worden keuzes gemaakt over het nemen van maatregelen om de gevolgen van hoosbuien en/of langdurige regenval die in de nabije toekomst door de klimaatverandering vaker zullen voorkomen, te beperken. Hiervoor pleit de Adviescommissie Water (AcW) in haar advies aan de minister van Infrastructuur en Milieu. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | nieuwsbericht | publicatielijst Stresstest (regen)wateroverlast.

dinsdag 16 mei 2017

Eco-engineering for clarity: clearing blue-green ponds and lakes in an urbanized area

Fig. 1.a: Warning signs at the waterfront during cyanobacterial blooms. In: Eco-engineering for clarity: clearing blue-green ponds and lakes in an urbanized area. Pag. 11Promotieonderzoek met als doel te onderzoeken welke kansrijke aanpak effectief blauwalgenoverlast bestrijdt en de waterkwaliteit langdurig verbetert, met helder water en goede groeimogelijkheden voor waterplanten. Structurele aanpak van het probleem, gebaseerd op een locatie-specifieke diagnose, bestaat uit het beperken van de beschikbare hoeveelheid voedingsstoffen, met name fosfor, vaak in combinatie met visstandbeheer en herinrichting. Terugdringen van de hoeveelheid fosfor richt zich op de aanvoer van buitenaf, op nalevering vanuit de waterbodem en op de in het water aanwezige fosforvoorraad. Deze aanpak is effectief in praktijk gebracht en zijn methoden om de interne fosforvoorraad aan te pakken met elkaar vergeleken. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

dinsdag 9 mei 2017

Inspirerende ontwikkelingen in Zuid-Nederland

Overstroming in 2016 (bron: Waterschap Limburg). In: Inspirerende ontwikkelingen in Zuid-Nederland: initiatievenboek klimaatadaptatie. Pagina 14Diverse initiatieven voor klimaatadaptatie worden in dit boek benoemd en toegelicht. Onder andere: Kolkend water in Zuid-Limburgse straten; Natte landbouw; Bevaarbare Mark; Transformatie, bewustwording en klimaatgoten; Groene daken; Circulaire landbouw. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

vrijdag 5 mei 2017

De top 3 van april 2017

top 1-2-3

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in april 2017

1. Evaluatie Meststoffenwet 2016: syntheserapport
Het mestbeleid is niet effectief genoeg om overal in Nederland de in Europees verband afgesproken doelen voor schoon oppervlaktewater te halen. Deze doelen komen wel in zicht als de fosfaatbelasting uit de landbouw met 40% wordt verminderd en de stikstofbelasting met 20%. Dit staat echter op gespannen voet met de bemestingsadviezen, zo luiden enkele conclusies van de PBL-Evaluatie van de Meststoffenwet. De huidige aanpak van het mestprobleem loopt dus tegen zijn grenzen aan. >Meer informatie

2. Verder bouwen op een goed fundament: visie op de regionale waterkeringen 2016 (rapport)
De opvolger van de eerste visie uit 2004 is vooral bedoeld om plaats te bieden aan opgedane ervaringen en kennis, aan inzichten uit onder meer het Deltaprogramma, aan klimaatverandering en om de bodemdaling te agenderen. Maar ook om een basis te leggen voor een verdere doorontwikkeling van de wijze waarop met regionale waterkeringen wordt omgegaan. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

3. Effecten van het landelijk mestbeleid op de grondwaterkwaliteit (rapport)
De bestaande norm voor nitraat (50 milligram per liter) wordt niet gehaald in sommige gebieden waar grondwater voor de drinkwaterbereiding wordt gewonnen, de zogeheten grondwaterbeschermingsgebieden. Berekend is hoe groot het effect is van het landelijke mestbeleid op de kwaliteit van het bovenste grondwater in deze gebieden, voor de periode 2010-2014 en in de toekomst (2026-2030). >Meer informatie

woensdag 3 mei 2017

Dotterproject: risicogestuurd maaibeheer door betere kennis van vegetatie

Afbeelding  1. Opname vanaf de kant  van Lage Raam nabij Mill, 15 september 2016. Vegetatie die de waterstroming kan beïnvloeden is duidelijk zichtbaar (foto: Gé van den Eertwegh). In: Dotterproject: risicogestuurd maaibeheer door betere kennis van vegetatieMede door gebrek aan informatie wordt vaak alle vegetatie in een watergang gemaaid. Dit heeft gevolgen op hydraulisch en ecologisch vlak. In het Dotterproject, een proef met nieuwe technieken die vlakdekkende gegevens inwinnen over de actueel aanwezige watervegetatie, kan chirurgisch en kennisgestuurd worden ingegrepen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.