donderdag 12 september 2019

De kwaliteit van drinkwaterbronnen in Nederland

Foto cover De kwaliteit van drinkwaterbronnen in NederlandDit rapport brengt de belangrijkste informatie over de kwaliteit van de bronnen van drinkwater bijeen en presenteert dit in samenhang. Er wordt zowel ingegaan op de huidige knelpunten, als op de verwachte ontwikkelingen. Het rapport geeft daarmee een breed beeld van de feiten over de huidige staat van de bronnen van drinkwater voor wat betreft de waterkwaliteit. Meer lezen? | details | volledige tekst

dinsdag 10 september 2019

Jaarrapporten 2018 Rijn en Maas

Cover foto Jaarrapport 2018 De RijnNamens acht Nederlandse en twee Belgische drinkwaterbedrijven rapporteren RIWA-Maas en RIWA-Rijn jaarlijks over de kwaliteit van het rivierwater.

De Rijn

In 'Jaarrapport 2018. De Rijn' wordt verslag gedaan van de waterkwaliteit van de Rijn over het jaar 2018 en de werkzaamheden van RIWA-Rijn. Met dit jaar extra aandacht voor impact van de droogte en hoe de drinkwaterbedrijven daarmee zijn omgegaan en in welke mate de waterkwaliteit sinds de invoering van de KRW is verbeterd.

De Maas

Jaarrapport 2018 De Maas bestaat uit vier delen. Deel A gaat over 'De Maas als bron voor drinkwaterbereiding', en gaat in op de beoordeling van de waterkwaliteit en de impact van droogte op de waterkwaliteit. Om grip te krijgen op de Maas als geheel geeft deel B een beschrijving van de overeenkomsten en de verschillen in het stroomgebied, bezien vanuit het perspectief van drinkwaterbereiding. Deel C gaat over handelingsperspectief. Het laatste deel beschrijft de resultaten van de monitoring van de Maas.
Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst Jaarrapport 2018 Rijn | volledige tekst Jaarrapport 2018 Maas.

dinsdag 3 september 2019

Toekomstverkenning: alternatieve bronnen voor drinkwater in Nederland

Toekomstverkenning: alternatieve bronnen voor drinkwater in Nederland. Bron: https://www.h2owaternetwerk.nlDat natuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen gevolgen zullen hebben voor onze drinkwatervoorziening is duidelijk. Wellicht moet er in de toekomst gebruik gemaakt worden van onconventionele bronnen, met andere zuiveringen dan we nu gewend zijn. Welke verschillende bronnen hiervoor in aanmerking komen hangt af van onder andere de hoeveelheid beschikbaar water, de winbaarheid en de kwaliteit. Het is belangrijk het hele watersysteem hiervoor in beschouwing te nemen. In een eerste scenario-analyse van KWR en medewerkers van drinkwaterbedrijven zijn de risico’s en kansen voor de drinkwaterbedrijven, maatschappij en omgeving, wet- en regelgeving en de onderzoeksbehoefte in kaart gebracht. Meer lezen? | details | volledige tekst

woensdag 28 augustus 2019

De invloed van rioleringsonderhoud op droge voeten en volksgezondheid

Foto cover De invloed van rioleringsonderhoud op droge voeten en volksgezondheidNederlandstalige samenvatting van het proefschrift 'The impact of sewer condition on the performance of sewer systems' van Marco van Bijnen. Het promotieonderzoek beoogde inzicht te geven in de relatie tussen de onderhoudstoestand van afzonderlijke objecten (buizen en putten) en het hydraulisch functioneren van het rioolstelsel als geheel. De promovendus ontwikkelde een methodiek voor evaluatie van de effecten van de onderhoudstoestand op het functioneren van stedelijke afvalwatersystemen en paste deze methodiek toe op rioolstelsels in Tuindorp (wijk in gemeente Utrecht) en Loenen. Meer lezen? | details | volledige tekst (samenvatting) | volledige tekst (proefschrift).

dinsdag 27 augustus 2019

Droogte en watertekort

Photo by michael podger on Unsplash. In: Droogte en watertekort : themanummer Water governance (2019) no. 2De aanhoudende droogte en alle initiatieven die werden genomen om droogteschade te voorkomen gaf de redactie van het tijdschrift Water Governance inspiratie tot het maken van een themanummer 'Droogte en watertekort'. Een greep van de titels uit dit themanummer:
  • De governance van droogte en watertekort
  • Landelijke waterverdeling bij watertekort
  • Aanpak van droogtestress in Nederland
  • Governance Bodemdaling: handelingsperspectieven
  • case study: Proefproject Grondwater op Peil – Natte palen en droge voeten
  • case study: Organisatiescan aanpak klimaatadaptatie Regio Vallei en Veluwe
  • De droogte van 2018
Meer lezen? | Alle artikelen uit themanummer Droogte en watertekort

donderdag 15 augustus 2019

Online Handboek Ecologische Waterbeoordeling

Online Handboek Ecologische Waterbeoordeling. foto: koeien beoordelen de slootkwaliteit. Bron: http://www.wew.nu/thema_bw40.phpDe Werkgroep Ecologisch Waterbeheer (WEW) heeft in de afgelopen jaren een online handboek digitaal ecologische waterbeoordeling samengesteld. Het handboek wordt als wiki opgebouwd. Alleen WEW-leden kunnen na inloggen teksten maken en bewerken. Conceptteksten zijn nog niet openbaar. Na fiattering door een tweede lezer worden de teksten openbaar gemaakt. "Met dit handboek willen we zoveel mogelijk kennis en informatie rond Ecologische Waterbeoordeling beschikbaar maken", aldus een van de trekkers van het handboek. Meer lezen? | details | volledige tekst.

dinsdag 13 augustus 2019

Regenbestendige gebiedsontwikkeling

Regenbestendige Gebiedsontwikkeling. Bron: https://www.rainproof.nl/regenbestendigegebiedsontwikkelingHoe kunnen we nou bouwen we aan een klimaatbestendige stad? Hoe beschermen we een stad die vaker geteisterd wordt door extreme neerslag? De gemeente Amsterdam heeft samen met Waternet opdracht gegeven voor de Thematische studie Regenbestendige gebiedsontwikkeling. Deze studie richt zich specifiek op extreme neerslag, het regenbestendig maken van nieuw te ontwikkelen gebieden. Het resultaat is een rapport bestaande uit drie katernen:
Katern 1: Beleidskaders en programma’s;
Katern 2: Regenbestendige gebiedsontwikkeling, van planvorming tot uitvoering;
Katern 3: Juridisch instrumentarium.