woensdag 20 maart 2019

Bouwen-met-Natuur in waterrijke gebieden

Figure 1.3. Map showing the location of the lakes (Markermeer, IJsselmeer, Ketelmeer, Veluwemeer, Eemmeer, and Gooimeer). In: Wetland eco-engineering with fine sedimentIn het proefschrift 'Wetland eco-engineering with fine sediment' dient het Marker Wadden-project als casus voor kennisontwikkeling over het optimaliseren van bouwen met fijn sediment. Dit gebeurt in het kader van bouwen-met-natuur; een nieuwe manier van ontwerpen die natuurlijke processen benut waarbij technische en maatschappelijke doelen worden gediend. Het onderzoek richt zich op de (bio)geochemische, hydrologische en ecologische processen die ecosysteemontwikkeling versnellen in een waterrijk gebied, gebouwd van kleirijk sediment. Meer lezen? | details | volledige tekst | artikel over het promotieonderzoek (embargo op volledige tekst tot 26/8/2019).

donderdag 14 maart 2019

Thermofiele slibgisting en stikstofterugwinning op RWZI Bath

Een demonstratie van energiewinning uit hernieuwbare bronnen én energiebesparing waarbij beoogd wordt de biogasproductie uit communale afvalwaterzuiveringen aanzienlijk te vergroten, terwijl tegelijkertijd stikstof energie-efficiënt wordt teruggewonnen. Eindrapport van het project. Meer lezen? | details | volledige tekst.

maandag 11 maart 2019

Zeespiegelmonitor 2018

Zeespiegelmonitor 2018. Foto: Zeespiegel voor Nederlandse kust stijgt minder snel dan wereldwijd. https://www.h2owaternetwerk.nlDit rapport beschrijft de onderzoeksresultaten van de zeespiegelmonitoring onderzoeksagenda 2016-2018. In de afgelopen drie jaar is gewerkt om beter inzicht te krijgen in de metingen van de zeespiegel langs de Nederlandse kust. De zeespiegel stijgt langs de Nederlandse kust minder snel dan in de rest van de wereld. Meer lezen? | details | volledige tekst | nieuwsbericht.

donderdag 7 maart 2019

Huidige staat van de Nederlandse waterkwaliteit

Foto cover Onderzoek waterkwaliteit & biodiversiteitOnderzocht is hoe het staat met de waterkwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland. In het bijzonder is gekeken naar de kwaliteit van de 'overige wateren': deze categorie bestaat vooral uit beekjes, sloten, grachten, vijvers en andere kleine wateren. Daarbij is een blauwdruk opgesteld voor succesvolle waterkwaliteitsherstelprojecten. Meer lezen? | details | volledige tekst Onderzoek waterkwaliteit & biodiversiteit | volledige tekst Icoonprojecten waterkwaliteit | nieuwsbericht Natuur&Milieu.

dinsdag 5 maart 2019

STOWA rapporten - januari/februari 2019

Overzicht van de in januari en februari verschenen STOWA rapporten:

* 2019-02, Handreiking kraanopstelplaatsen bij de bouw van windturbines
* 2018-76, Zon op dijken: verkennend en ontwerpend vooronderzoek
* 2018-75, Beekherstel versneld(t): 9 interviews, 9 beken uitgelicht
* 2018-74, Waterstromen in beeld: handleiding bij de Excelrekentool Waterbalans
* 2018-73, Handreiking voor vergunningverlening drijvende zonneparken op water
* 2018-72, Verkenning belang emissieroute riolering voor organische microverontreinigingen
* 2018-68, Wat is minimaal nodig om een gebied hydrologisch goed te modelleren? Voorbeeldstudie: veenweide met dorpskern
* 2018-67, Proof of concept en laboratoriumonderzoek verwijdering microverontreinigingen uit RWZI-effluent met het O3-step® filter
* 2018-52, Handreiking windturbines/waterkeringen: wetgeving
* 2018-51, Handreiking windturbines/waterkeringen: bestuur en beleid
* 2018-50, Omschrijving MEP en maatlatten voor sloten en kanalen voor de Kaderrichtlijn Water 2021-2027
* 2018-49, Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water 2021-2027
* 2018-46, Zoetwaterfabriek AWZI De Groote Lucht: pilotonderzoek ozonisatie en zandfiltratie
* 2014-02, Handboek hydrobiologie: biologisch onderzoek voor de ecologische beoordeling van Nederlandse zoete en brakke oppervlaktewateren (incl. aanpassingen 2019)

Overzicht van de in januari/februari 2019 verschenen STOWA rapporten. Bron foto: www.stowa.nl

Voor alle nieuwe Hydrotheek aanwinsten van deze maanden, ingedeeld op STOWA thema:

vrijdag 1 maart 2019

De top 3 van januari/februari 2019

Hydrotheek top 1-2-3 januari/februari 2019

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in januari/februari 2019

1. Bronnenanalyse nutriënten stroomgebied Maas (rapport)
Om effectieve maatregelen voor de aanpak van emissies van nutriënten naar het (grond)water te vinden, zijn gebiedsgerichte analyses nodig om de bronnen van deze stoffen te kwantificeren. Daarom is onderzoek uitgevoerd naar de nutriëntenbelasting en herkomst daarvan. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

2. Klimaatatlas Vallei en Veluwe (website)
Het klimaat verandert. Hoosbuien, hitte en droogte komen vaker voor. Het is nodig om de leefomgeving aan te passen aan deze weersextremen. Deze website biedt informatie en verwijzingen naar tools voor professionals en inwoners. Meer lezen? Klik op | details | website | Klimaateffectatlas.

3. Belang van bodemorganische stof voor het waterbeheer (factsheet)
Deze Deltafact behandelt de rol van bodemorganische stof bij het vasthouden van water in de bodem (sponswerking), de mogelijkheden om het gehalte te beïnvloeden en wat dit betekent voor het waterbeheer. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

woensdag 27 februari 2019

Adaptatiestrategie waterbestendig Westpoort

Foto Adaptatiestrategie Waterbestendig WestpoortPilot in het kader van het nationale Deltaprogramma, dat plannen maakt voor een klimaatbestendige inrichting van Nederland. In de pilot is onderzocht hoe in Westpoort, het westelijk havengebied van Amsterdam, de waterbestendigheid kan worden verhoogd. Dit levert een concrete en gebiedsgerichte aanpak op die ook als voorbeeld kan dienen voor andere regio’s. Meer lezen? | details | volledige tekst | volledige tekst (Engels).