dinsdag 18 december 2018

Aalonderzoeken Hoogheemraadschap van Delfland

Anguilla anguilla. Foto: Sportvisserij NederlandHet Hoogheemraadschap van Delfland heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan het verbeteren van de overlevingskansen van Europese aal in het beheergebied. In 2 rapporten staat de verslaglegging van het eerste en het tweede onderzoeksjaar. Meer lezen? | details | verslaglegging eerste onderzoekjaar | verslaglegging tweede onderzoekjaar.

woensdag 12 december 2018

Verdiepen in warmer water: een modelstudie naar watertemperaturen en het effect van diepte

Afbeelding 2. Invloed van het weer op de watertemperatuur in een open omgeving. De getoonde interacties zijn gemodelleerd in de Cool Water Tool, met aanpassingen voor de gebouwde omgeving bij toepassing in stedelijk gebied [3]'s Zomers zullen steeds vaker langere periodes van hitte gaan optreden. Wat heeft dit voor effect op de lokale watertemperatuur? En heeft het zin om waterpartijen te verdiepen? Met de Cool Water Tool is geprobeerd modelmatig greep te krijgen op deze vragen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

maandag 10 december 2018

Van A naar Beek: over hoe waterdiertjes een nieuwe woonplaats vinden

Illustratie Glyphotaelius pellucidus. In: Van A naar Beek: over hoe waterdiertjes een nieuwe woonplaats vinden, p. 4Dit boekje is een populaire samenvatting van het proefschrift 'Go with the flow - dispersal and colonization by aquatic macroinvertebrates in restored lowland streams' van Judith Westveer. Zij deed aan de UVA onderzoek naar de ecologische mechanismen van verspreiding en (her)kolonisatie. Hoe verloopt dit proces en waarom verloopt het soms anders dan we denken en hopen? Meer lezen? | details | volledige tekst | proefschrift.

maandag 3 december 2018

Toepassing van het NHI in droge perioden

Foto NHI. Bron: www.stowa.nlDe jaarlijkse NHI-dag heeft plaats gevonden. Naast ontwikkelingen in 2018 en de plannen voor 2019 stond in een aantal presentaties de toepassing van het NHI in droge perioden centraal. Het NHI is een hydrologische gereedschapskist die waterbeheerders een eenduidige, uniforme basis biedt voor het maken van hydrologische modelberekeningen. Meer lezen? | details | presentaties | publicatielijst NHI en droogte.

dinsdag 27 november 2018

Natuur in Nederland: beheren, behouden of beheersen?

Foto cover Natuur in Nederland: beheren, behouden of beheersen?Over natuurbeheer is veel discussie. Maar wat is 'natuur' eigenlijk? En wat doen we om die natuur te beschermen? In dit cahier bespreken wetenschappers vragen over Nederlands natuurbeheer. De Oostvaardersplassen zijn een actueel voorbeeld, maar er zijn er veel meer. Behalve een groot aantal praktische voorbeelden uit het natuurbeheer, biedt dit cahier ook een filosofische beschouwing van onze omgang met de natuur anno nu. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

vrijdag 23 november 2018

Struviet uit Nederlands huishoudelijk afvalwater schoon en veilig?

Rwzi. Foto:www.stowa.nlUit rioolwaterslib kan struviet worden gewonnen. Aangezien de Fosfaat voorraad eindig is, worden andere bronnen gezocht. Zo kan struviet worden gewonnen uit rioolwaterslib, waar altijd veel fosfaat in zit. Vanwege de mogelijke aanwezigheid van ziekteverwekkers (pathogenen), antibioticaresistente micro-organismen en verontreinigingen zoals medicijnresten in het slib, is het niet bij voorbaat zeker dat het gewonnen struviet schoon en veilig is. Volgens het RIVM zijn er momenteel geen aanwijzingen dat het gebruik van struviet een verhoogd risico voor het milieu of de volksgezondheid vormt. Deze conclusie is echter gebaseerd op een zeer beperkte set meetgegevens. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.