donderdag 30 januari 2020

Een natuurlijkere toekomst voor Nederland in 2120

Foto cover Een natuurlijkere toekomst voor Nederland in 2120Hoe ziet Nederland er over 100 jaar uit? Wageningen University & Research heeft een toekomstvisie voor het jaar 2120 ontwikkeld. Natuur krijgt een hoofdrol en de rivieren krijgen de ruimte. Meer lezen? | details | volledige tekst | nieuwsbericht Groen Kennisnet.

woensdag 11 december 2019

Nederland inrichten met het principe van natuurlijke klimaatbuffers

Foto cover Nederland inrichten met het principe van natuurlijke klimaatbuffers: de leerervaringenNatuurlijke klimaatbuffers zijn gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen, op deze wijze is aanpassing aan klimaatverandering voor Nederland mogelijk. Het concept 'natuurlijke klimaatbuffer' heeft een groot potentieel, maar wordt nog niet altijd meegenomen in planvorming. In deze evaluatie is uitgezocht wat er nodig is om de klimaatbuffer-aanpak als standaard optie in te bedden in ruimtelijk beleid en in water- en natuurbeheer. Meer lezen? | details | volledige tekst.

maandag 9 december 2019

Omgaan met de toekomst : themanummer Water governance

Foto Deltares, Carolien Feldbrugge. Pagina 5 van Themanummer Water governance: Omgaan met de toekomstIn het openingsartikel het themanummer van Water governance gaat de themaredactie dieper in op omgaan met onzekerheid wat inherent is aan denken over de toekomst. De artikelen, case studies en spraakwaters brengen werkbare handelingsperspectieven om te werken aan de toekomst. Meer lezen? | openingsartikel | alle artikelen van dit themanummer.

woensdag 4 december 2019

Watermonsters onderzoek: resultaten van een citizen science project over waterkwaliteit

Foto cover Watermonsters onderzoek: resultaten van een citizen science project over waterkwaliteitMeten van de waterkwaliteit door 'burgerwetenschappers' draagt bij aan meer betrokkenheid bij de kwaliteit van het oppervlaktewater in hun directe omgeving. Daarnaast wordt zo op meer plekken de toestand van het water in beeld gebracht, aanvullend aan de bestaande kwaliteitsmonitoring. Voor Natuur & Milieu was dat de aanleiding om een citizen science onderzoek te starten. In de zomer van 2019 werd het citizen science onderzoek uitgevoerd. Dit rapport beantwoordt de twee onderzoeksvragen van dit project: Is citizen science als onderzoeksmethode geschikt om de waterkwaliteit in overige wateren van Nederland beter in kaart te brengen? Wat is de waterkwaliteit van de gemeten (overige) wateren? Meer lezen? | details | volledige tekst.

maandag 2 december 2019

Wat spoelt er aan op rivieroevers?

Foto cover Wat spoelt er aan op rivieroevers? : resultaten van twee jaar afvalmonitoring aan de oevers van de Maas en de WaalResultaten van twee jaar afvalmonitoring aan de oevers van de Maas en de Waal. De rapportage is opgedeeld in verschillende hoofdstukken. Hoofdstuk 1 geeft inzicht in de achtergronden van de eigenschappen van de Nederlandse rivierdelta en hoe afval zich hierin beweegt. Het daaropvolgende hoofdstuk beschrijft de methode van het rivierafvalonderzoek van het Schone Rivieren-project. In hoofdstuk 3 zijn de resultaten van het onderzoek beschreven, en in hoofdstuk 4 de resultaten van de opruimacties. Hoofdstuk 5 schetst het beleidskader en hoofdstuk 6 bevat oplossingsrichtingen voor een afvalvrije delta. Meer lezen? | details | volledige tekst | rivierafvalonderzoek 2017 en 2018.

donderdag 28 november 2019

DNA fingerprinting in oppervlaktewaterbeheer

figuur 1: schematische weergave van processen die invloed hebben op het oppervlaktewater, zoals rwzi effluent, landbouw, scheepvaart, industrie en recreatie. In: DNA fingerprinting in oppervlaktewaterbeheerIn oppervlaktewaterbeheer is het vaak van belang om te weten wat de herkomst is van het water en de eventueel probleem veroorzakende stoffen/organismen daarin. Voorbeelden zijn de constatering van fecale verontreiniging op zwemwaterlocaties, nutri├źnt gerelateerde vraagstukken of haperende RWZI’s. In dit onderzoek is uitgediept in hoeverre geavanceerde DNA fingerprinting technieken bij kunnen dragen aan het ophelderen van dergelijke vraagstukken. Meer lezen? | details | volledige tekst.

dinsdag 26 november 2019

Klimaatmonitor: waterschappen verslagjaar 2018

Figuur: Verdeling CO2 naar activiteit 2018. In: Klimaatmonitor: waterschappen verslagjaar 2018De Klimaatmonitor over het jaar 2018 brengt de voortgang van de ambities van de waterschappen voor klimaat en duurzaamheid in beeld. De monitor belicht hoe de individuele waterschappen hun ambities waarmaken en laat zien hoe de waterschapssector presteert. Meer lezen? | details | volledige tekst | H2O actueel