donderdag 28 november 2019

DNA fingerprinting in oppervlaktewaterbeheer

figuur 1: schematische weergave van processen die invloed hebben op het oppervlaktewater, zoals rwzi effluent, landbouw, scheepvaart, industrie en recreatie. In: DNA fingerprinting in oppervlaktewaterbeheerIn oppervlaktewaterbeheer is het vaak van belang om te weten wat de herkomst is van het water en de eventueel probleem veroorzakende stoffen/organismen daarin. Voorbeelden zijn de constatering van fecale verontreiniging op zwemwaterlocaties, nutriënt gerelateerde vraagstukken of haperende RWZI’s. In dit onderzoek is uitgediept in hoeverre geavanceerde DNA fingerprinting technieken bij kunnen dragen aan het ophelderen van dergelijke vraagstukken. Meer lezen? | details | volledige tekst.

dinsdag 26 november 2019

Klimaatmonitor: waterschappen verslagjaar 2018

Figuur: Verdeling CO2 naar activiteit 2018. In: Klimaatmonitor: waterschappen verslagjaar 2018De Klimaatmonitor over het jaar 2018 brengt de voortgang van de ambities van de waterschappen voor klimaat en duurzaamheid in beeld. De monitor belicht hoe de individuele waterschappen hun ambities waarmaken en laat zien hoe de waterschapssector presteert. Meer lezen? | details | volledige tekst | H2O actueel

donderdag 21 november 2019

Handreiking waterschapsverordening

In de Handreiking waterschapsverordening staan handvatten om te komen tot een digitale waterschapsverordening. Het bevat een methode die ieder waterschap kan toepassen om zijn eigen digitale waterschapsverordening op te stellen. Deze methode is in februari 2018 door de Commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën van de Unie van Waterschappen vastgesteld als methode die de waterschappen gebruiken voor het opstellen van de waterschapsverordening. Meer lezen? | details | volledige tekst.

dinsdag 19 november 2019

Beyond the dikes - How the Dutch work with water

cover uitsnede Beyond the dikes - How the Dutch work with waterHet boek 'Beyond the Dikes' is aan de Hydrotheek collectie toegevoegd. Het portretteert hoe Nederland werkt met water. 30 Interventies langs rivieren en kustlijnen worden gepresenteerd - projecten die aquacultuur, culturele geschiedenis, natuur en menselijk gebruik combineren in waterlandschappen.
Van de uitgeversite: "There are few countries in the world where water dominates the landscape and national identity as much as in the Netherlands. The vulnerable delta is always being taken back to the drawing board for further adaptation to the water threat. Climate change now instigates a next round of interventions. The classic battle against the water has been replaced by an approach that involves working with the water. This publication is the first to show the sheer size of the Dutch water project and its effects on in the coastal and river landscape." Meer lezen? | details | kijk van binnen.

vrijdag 15 november 2019

Diergeneesmiddelen in het milieu: een synthese van de huidige kennis

Brochure over het onderzoek Diergeneesmiddelen in het milieu - een synthese van de huidige kennis. In dit onderzoek, gepubliceerd als STOWA rapport 2019-26, zijn de bekende gegevens over diergeneesmiddelen in water, bodem en in mest van grazers samengevat. Op basis daarvan is ingeschat in hoeverre zich risico’s voor mens en milieu kunnen voordoen. Met deze kennisbasis kunnen beleidsmakers en stakeholders verkennen welke risico’s met voorrang nader onderzocht moeten worden en hoe kennisleemten kunnen worden ingevuld. Meer lezen? | details | volledige tekst.

maandag 11 november 2019

Nationale analyse waterkwaliteit: tussentijdse resultaten en conclusies

De ongewenste overmaat aan nutriënten leidt tot explosieve algengroei (eutrofiëring). (foto: Jac van Tuijn). Bron: https://www.waterforum.net/pbl-voorziene-waterkwaliteitsmaatregelen-niet-overal-voldoende-om-alle-krw-doelen-te-halen/De voorziene maatregelen van de waterschappen en uit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer zijn vooralsnog niet overal voldoende om de einddoelen van de Kaderrichtlijn Water voor nutriënten, biologie en chemische stoffen te halen. Bovendien zijn er grote regionale verschillen. Dat blijkt uit tussentijdse resultaten van de Nationale analyse waterkwaliteit. Meer lezen? | details | volledige tekst | nieuwsbericht Waterforum.

donderdag 7 november 2019

Buffercapaciteit drinkwatervoorziening Nederland

Buffercapaciteit drinkwatervoorziening Nederland. Bron foto: https://www.vewin.nlHet doel van deze studie is om een actueel overzicht te geven van de buffercapaciteit die drinkwaterbedrijven tot hun beschikking hebben om perioden van droogte en/of onvoldoende waterkwaliteit te kunnen overbruggen. Meer lezen? | details | volledige tekst.