maandag 20 februari 2017

Next-generation DNA-monitoringstechnieken voor het nieuwe zuiveren

foto: www.stowa.nlDemonstratieproject wat laat zien welke waardevolle gegevens zitten opgesloten in het microbiële DNA van waterzuiveringen en welk type vraagstukken deze gegevens helpen aan te pakken. Met derde generatie DNA-technieken is de hele microbiële populatie in het influent en het effluent van een AWZI zichtbaar gemaakt. Specifiek is gekeken naar de bacteriën en de antibioticaresistentiegenen die door de zuivering worden verwijderd of die juist met het effluent in het oppervlaktewater komen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

dinsdag 14 februari 2017

De dijk is van ons allemaal

Foto cover De dijk is van ons allemaal: herinneringen, verhalen, emoties, ideeën, bewustwording, draagvlakDit boek gaat over het bewonersonderzoek dat in september 2015 is uitgevoerd ten behoeve van de dijkverbetering tussen Tiel en Waardenburg. 850 Bewoners in de dijkdorpen tussen Tiel en Waardenburg hebben hun verhaal verteld over de dijk en meegepraat over de dijkverbetering. Het boek geeft een beeld van dit dijkverbeteringsproject. Welke verhalen vertellen mensen over dijk? Wat zijn hun ideeën? Is er sentiment van eerder uitgevoerde plannen? Wat zou er anders moeten gebeuren? Klik op | details | volledige tekst.

donderdag 9 februari 2017

Europese Commissie: waterkwaliteit in Nederland moet beter

Schapen bij water. Bron: https://www.uvw.nl/europese-commissie-waterkwaliteit-in-nederland-moet-beter/De kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater moet beter. Dat stelt de Europese Commissie (EC) in een evaluatierapport over de uitvoering van het EU-milieubeleid. Vooral de concentratie stikstof en fosfaat in oppervlaktewater door overbemesting moet worden teruggedrongen. Waterschappen en partners werken intensief samen om dit te bereiken. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | nieuwsbericht UVW.

donderdag 2 februari 2017

Hoogwaterveiligheid en rivieren: inrichtingsconcepten

Foto Smart rivers. http://www.smartrivers.nlVia het platform 'Smart Rivers', hoogwaterveiligheid binnen het DNA van de Rivier, is per riviertraject een poster met inrichtingsconcepten gemaakt. Meer lezen? Klik op | lijst posters | website Smart rivers.

maandag 23 januari 2017

Reistijdberekeningen grondwatermodel MIPWA 3.0

Figuur 1.2. 3-dimensionaal beeld van het stromingsbeeld ter plaatse van het puttenveld van drinkwaterwinning Holten in combinatie met de modellagen. In: Reistijdberekeningen MIPWA 3.0Bij de actualisatie van het grondwatermodel MIPWA is ondermeer een nieuw lagenmodel van de ondergrond gebouwd. Het is onduidelijk is of de in de schematisatie gemaakte keuzes gevolgen hebben voor de berekende reistijden van het grondwater naar grondwateronttrekkingen. Het doel van de rapportage is: •het visualiseren van de sterke laagdikte wisselingen en de locaties waar dit voorkomt; •Voorbeeldberekeningen om vast te stellen of de laagdikte wisselingen effect heeft op de berekende reistijden en indien dit het geval is hoe daar dan mee kan worden omgegaan. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

donderdag 19 januari 2017

Dassenprotocol: beheer en onderhoud

Cover foto Dassenprotocol: beheer en onderhoudBinnen het beheergebied van het waterschap Aa & Maas komt de streng beschermde das voor. Tijdens beheer- en onderhoudswerkzaamheden deden zich met toenemende regelmaat knelpunten voor met vaste rust- en verblijfplaatsen van dassen. Deze zijn beschermd door de Flora- en faunawet en mogen niet verstoord en vernield worden. Hoewel het Waterschap de gedragscode Flora- en faunawet volgt van de Unie van Waterschappen, ontbrak een goede uitwerking van de gedragscode in een werkprotocol voor de das. Er was sprake van veel losse adviezen en veel maatwerk. Waterschap Aa en Maas heeft de ad-hoc adviezen over de das vastgelegd in een dassenprotocol, conform de vereisten uit de Flora- en faunawet voor beheer en onderhoud. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

maandag 16 januari 2017

Groene daken in Tilburg: ervaringen, motieven en opschalingsmogelijkheden

Cover foto Groene daken in Tilburg: ervaringen, motieven en opschalingsmogelijkhedenVoor de gemeente Tilburg is onderzocht wat de kansen zijn om groene daken in te zetten als maatregel voor klimaatadaptatie en wat de mogelijkheden zijn voor opschaling in Tilburg en in andere gemeenten. Van drie projecten in Tilburg zijn de kansen voor toepassing van groene daken en de houding van betrokken actoren onderzocht. Ook zijn ervaringen van zes andere gemeenten met stimulering van groene daken in beeld gebracht. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.