maandag 15 oktober 2018

Jaarrapporten 2017 Rijn en Maas

Cover foto Jaarrapport 2017 MaasNamens acht Nederlandse en twee Belgische drinkwaterbedrijven rapporteren RIWA-Maas en RIWA-Rijn jaarlijks over de kwaliteit van het rivierwater aan de hand van ruim 1100 parameters. Uit de rapporten over 2017 blijkt dat de waterkwaliteit de laatste decennia weliswaar is verbeterd, maar ook dat er nog altijd te hoge concentraties ongewenste stoffen worden gemeten. Deels komt dat doordat er beter wordt gemeten, deels ook doordat er steeds innovatievere stoffen worden gebruikt, verklaart Van der Ploeg. Als voorbeeld noemt hij röntgencontrastmiddelen, die moeilijk te verwijderen zijn in de zuivering. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst Jaarrapport 2017 Rijn | volledige tekst Jaarrapport 2017 Maas.

woensdag 10 oktober 2018

Handboek dijkenbouw: uitvoering versterking en nieuwbouw

foto cover Handboek dijkenbouw: uitvoering versterking en nieuwbouwEr bestaan talloze leidraden, handreikingen en handboeken die gaan over de planvorming en het ontwerpen van dijkversterkingen. De meeste benoemen zijdelings aspecten die te maken hebben met de realisatie van de versterking, maar gaan er niet dieper op in. Dit handboek concentreert zich juist op die realisatie. Wat komt er allemaal bij de realisatie kijken als er eenmaal besloten is een waterkering te versterken. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

donderdag 4 oktober 2018

Invasieve exotische kreeften

foto cover Invasieve exotische kreeften in het beheergebied van waterschap Rivierenland: Verkenning van effecten, risico’s en mogelijke aanpakVerkenning van de effecten, risico’s en mogelijke aanpak van de problematiek van uitheemse rivierkreeften in het beheergebied van waterschap Rivierenland. De literatuurstudie had tot doel de handelingsperspectieven van het waterschap voor de kreeftenproblematiek in kaart te brengen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

maandag 1 oktober 2018

donderdag 27 september 2018

De watersnoodmedaille in het Koninkrijk der Nederlanden: fotoatlas

uitsnede Schaatsenrijders wijzen koning Willem III de weg tijdens de watersnood in de Bommelerwaard, 1861. Bron: Rijksmuseum. Illustratie in: De watersnoodmedaille in het Koninkrijk der Nederlanden: fotoatlasOnlangs verscheen bij STOWA een bijzonder boekje over Koninklijke onderscheidingen voor 'ijver, moed en zelfopoffering' tijdens watersnoden.
Nederland kent een lange geschiedenis als het gaat om de strijd tegen het water. Een strijd die in het verleden vaak gepaard ging met ijver, moed en zelfopoffering. Na het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden (in 1815) ontstond een ontwikkeling waarbij dit gedrag regelmatig ‘Koninklijk’ werd beloond. Over de watersnoden in de lage landen zijn veel boeken geschreven. Daarin wordt sporadisch melding gemaakt van koninklijke beloningen die naar aanleiding van een watersnood zijn verleend. Het aantal gepubliceerde afbeeldingen van dit type onderscheidingen is echter beperkt en daarnaast verspreid over verschillende boekwerken. Deze fotoatlas laat de verschillende onderscheidingen zien en wil daarmee de herinnering aan de verschillende watersnoden in Nederland levend houden. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

donderdag 20 september 2018

Mogelijke gevolgen van versnelde zeespiegelstijging voor het Deltaprogramma: een verkenning

Foto cover Mogelijke gevolgen van versnelde zeespiegelstijging voor het Deltaprogramma: een verkenningDe snellere zeespiegelstijging komt doordat het landijs op Antarctica mogelijk eerder afbreekt en smelt. De gevolgen hiervan kunnen vanaf 2050 merkbaar worden. Dat betekent dat Nederland zich nu al moet voorbereiden en aanpassingen moet doen aan de inrichting van Nederland. Dit gebeurt binnen het Deltaprogramma, de opdrachtgever van het onderzoek. Meer lezen? Klik op | details Deltares rapport | volledige tekst Deltares rapport | volledige tekst Deltaprogramma 2019 | nieuwsbericht Unie van Waterschappen.

donderdag 13 september 2018

Balans van de Leefomgeving 2018

foto cover Balans van de Leefomgeving 2018In de Balans van de Leefomgeving brengt het PBL tweejaarlijks in beeld hoe de leefomgeving er in Nederland voor staat. In 2016 stonden een aantal grote opgaven, zoals het terugdringen van de broeikasgasemissies en de transitie naar een circulaire economie centraal, nu is vooral gekeken hoe die opgaven daadwerkelijk worden aangepakt. Water is daarbij een van de thema’s, naast energie en klimaat, landbouw en voedsel, natuur, gezonde leefomgeving, mobiliteit, ruimtelijke economie, wonen en circulaire economie. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.