donderdag 15 november 2018

Combineren van biomassateelt met wateropgaven goed voor het klimaat

Foto Combineren van biomassateelt met wateropgaven goed voor het klimaatNederland kent, mede als gevolg van klimaatverandering, tal van wateropgaven, zoals het creëren van extra waterbergingen en het versterken van waterkeringen. Daarnaast is er behoefte aan nieuwe bossen en beplantingen die door middel van CO2-vastlegging kunnen bijdragen aan de klimaatdoelen. In een klein en dichtbevolkt land als Nederland is het noodzakelijk om te zoeken naar innovatieve vormen van landgebruik waarin meerdere functies worden gecombineerd. Dit bosbericht gaat in op de mogelijkheden voor biomassateelt in combinatie met wateropgaven. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

woensdag 14 november 2018

Klimaatadaptatie: praktijkgerichte oplossingen

foto cover Klimaatadaptatie: praktijkgerichte oplossingenSpeciale uitgave over klimaat adaptatie van Stichting RIONED en Vereniging Stadswerk Nederland. In het magazine is onder meer aandacht voor de grondwaterstresstest, het Waterlabel, hoe adaptatie over de grens wordt aangepakt (Nantes) envoor de vraag hoe verkoelend het effect van water nu echt is. Ook leest u over praktijkervaringen in Heiloo, Almere en Nijmegen (European Green Capital 2018). Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

maandag 12 november 2018

De Waternavel de baas? Wat verklaart de plotselinge spectaculaire afname?

Afbeelding 1. Grote Waternavel. Foto Aa en Maas. In: De Waternavel de baas? Wat verklaart de plotselinge spectaculaire afname?De Grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides) komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika. In het Drongelens kanaal nabij ’s-Hertogenbosch is de Grote waternavel sinds de jaren ’90 aanwezig. Na jaren van toename is in 2017 de hoeveelheid waternavel uitzonderlijk sterk afgenomen. Hoe is deze afname te verklaren? Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

woensdag 7 november 2018

Opgaven en kansen in de waterbouw 2018-2028

Illustratie Vereniging Waterbouwers http://www.waterbouwers.nlIn de komende decennia zijn er omvangrijke opgaven voor de waterbouw. Naast investeringen in waterveiligheid gaat het om de aanpak van wateroverlast in stedelijk en landelijk gebied en om de verbetering van de waterkwaliteit. Ook vaarwegen, havens en kades vormen een belangrijk werkterrein in de waterbouw. De waterbouwopgaven moeten worden gerealiseerd binnen stringente randvoorwaarden rond tijd en budget en met ambitieuze maatschappelijke doelstellingen voor circulariteit, duurzaamheid en de energietransitie. Dit onderzoek schetst de belangrijkste opgaven en kansen voor de waterbouw in de komende tien jaar. Het gaat hier zowel om de kansen voor opdrachtgevers als opdrachtnemers. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

maandag 5 november 2018

Business case Nieuwe Sanitatie en energiesysteem Strandeiland

Figuur 6 Schema met in- en uitgaande stromen van het TCO model. In: Business case Nieuwe Sanitatie en energiesysteem StrandeilandDeze business case beschrijft de uitkomsten van een Total Cost of Ownership (TCO) model. De TCO is een gangbaar instrument om verschillende scenario’s financieel met elkaar te vergelijken. In deze business case zijn vier varianten vergeleken: 1. Traditionele sanitatie (TS) + 70 °C stadswarmte (HT, hoge temperatuur); 2. Traditionele sanitatie (TS) + 70 °C stadswarmte (HT, hoge temperatuur) ZONDER KOELING; 3. Nieuwe sanitatie (NS) + WKO en 15 °C warmte- en koudenet (LT, lage temperatuur); en 4. Nieuwe sanitatie (NS) + WKO en 40 °C warmtenet (MT, midden temperatuur). Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

woensdag 31 oktober 2018

Nationaal potentieel van aquathermie

foto cover Nationaal potentieel van aquathermie: analyse en review van de mogelijkhedenIn deze studie is een inschatting gemaakt van de potentie van de verschillende varianten van aquathermie. Aquathermie kan onder de juiste condities een aanzienlijke bijdrage leveren aan de transitie van de warmtevoorziening. De varianten die bekeken zijn, zijn thermische energie uit oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater: TEO, TEA en TED. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.