maandag 9 april 2018

Werk STOWA staat centraal in recente uitgave tijdschrift Landschap

Water. foto: www.stowa.nlIn een nieuwe uitgave van het tijdschrift Landschap (2018-01) staan de activiteiten van STOWA centraal. Er wordt aandacht besteed aan de door STOWA ontwikkelde ecologische sleutelfactoren ter verbetering van de ecologische waterkwaliteit, ecosysteemdiensten, beekherstel door kleinschalige maatregelen, de Regioscan zoetwatermaatregelen en aan de Waterwijzer Landbouw en Natuur, instrumenten om de effecten van waterstaatkundige ingrepen op landbouw en natuur te kwantificeren. Ook komt het onderwerp adaptief monitoren aan bod, evenals ecohydrologische systeemanalyse van beekdalen. Klik hier om de artikelen te lezen.

donderdag 5 april 2018

Phosphate recovery from sewage sludge containing iron phosphate

Figure 4-2: SEM images of particles in digested sludge solids sampled in Leeuwarden. In: Phosphate recovery from sewage sludge containing iron phosphateDit onderzoek beoogde het fundament te leggen voor een techniek voor de terugwinning van fosfaat uit ijzerfosfaat houdend zuiveringsslib. Deze techniek zou zo weinig mogelijk aanpassingen moeten vergen van de huidige configuratie van een rioolwaterzuivering en slibbehandeling en zo weinig mogelijk chemicaliën en energie moeten gebruiken. Het onderzoek richtte zich daarom op het begrijpen van de mechanismen die kunnen leiden tot het vrijmaken van fosfaat van het ijzer in zuiveringsslib. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

dinsdag 3 april 2018

Evaluatie reallocatie Mander

foto cover Evaluatie reallocatie Mander: eindevaluatie 2017Wat zijn de effecten van de wijziging van de winning Mander (verplaatsing van de wincapaciteit van Manderheide naar Manderveen) voor de nadere bij het grondwaterbeheer betrokken belangen en zijn deze in lijn met de resultaten van het MER op basis waarvan de vergunning is verleend? Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

STOWA rapporten - maart 2018

Overzicht van de in maart verschenen STOWA rapporten: Overzicht van de in maart 2018 verschenen STOWA rapporten. Bron foto: www.stowa.nl

maandag 2 april 2018

De top 3 van maart 2018

Hydrotheek top 1-2-3 maart 2018

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in maart 2018

1. Neerslagstatistieken voor korte duren: actualisatie 2018 (rapport)
De nieuwe statistieken, die tot enkele tientallen procenten hoger uitvallen dan de tot nu toe gehanteerde neerslagstatistieken, vormen belangrijke input voor modelberekeningen waarmee waterbeheerders, gemeenten en projectontwikkelaars kunnen zien in hoeverre de omgeving gevoelig is voor extreme neerslaghoeveelheden. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

2. Handboek voor de watervriendelijke tuin: 19 infobladen met tips
Het handboek informeert hoveniers, tuincentrummedewerkers en hun klanten over concrete maatregelen voor een watervriendelijke en hittebestendige tuin. In het boek staat niet alleen beschreven wat bewoners kunnen doen, maar ook hoe. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

3. De boer betaalt, maar voor welke 'vervuiling?'
De Unie van Waterschappen is voornemens een nieuw belastingstelsel in te voeren. Daartoe heeft haar Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) ondermeer onderzocht hoe het beginsel 'de vervuiler betaalt' beter kan worden toegepast op de landbouw. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

dinsdag 27 maart 2018

Evaluatie uitvoeringspraktijk stoffenbeleid

foto cover Figuur 3: Verdeling respons op enquête van verschillende overheden. In: Evaluatie uitvoeringspraktijk stoffenbeleidDit verkennende onderzoek is gericht op de uitvoerbaarheid en de kwaliteit van de huidige uitvoeringspraktijk van het stoffenbeleid in het waterbeheer, met focus op de wateraspecten van vergunningen. Het stoffenbeleid in het waterbeheer is er op gericht dat lozingen op het oppervlaktewater geen negatieve gevolgen hebben op de waterkwaliteit. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

woensdag 21 maart 2018

Prognose visstand in en rond het Haringvliet na invoering van het Kierbesluit in 2018

foto cover Prognose visstand in en rond het Haringvliet na invoering van het Kierbesluit in 2018De centrale vraag in deze rapportage is: 'Hoe ontwikkelt de visstand zich in het Haringvliet na instelling van de 'Kier' en welke factoren zijn hierbij van belang?' Het is onmogelijk om de gevolgen van de Kier voor de visstand met grote nauwkeurigheid vooraf te bepalen. Om deze reden is de prognose grotendeels bepaald op basis van de beschikbare beheerprotocollen, een systeemprognose van Deltares, literatuur en expert judgement. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.